Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za trezor u Službi za privredu, budžet i i finansije

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sapna
Rok prijave:
23.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene
novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Općine Sapna, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Sapna


01. Stručni saradnik za trezor u Službi za privredu, budžet i i finansije - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: Vrši kontrolu bilansne evidencije u računovodstvu eksternih budžetskih korisnika;
stara se o ispravnosti knjigovodstvenih evidentiranja rashoda i izdataka iz vlastitih prihoda i drugih
namjenskih prihoda u skladu sa planom budžeta; stara se o rezervacijama sredstava u sistemu
trezora; vrši analizu i sravnjenje knjigovodstvene evidencije sa evidencijom rezervacija; priprema
informacije i druge finansijske podatke o visini utrošenih sredstava po pozicijama za potrebe
budžetskih korisnika; prati priliv i realizaciju prihoda depozitnog računa; prati ostvarenje prihoda
depozitnog računa sa izvještajima o raspodjeli prihoda; prati stanja i promjene na vanbilansnoj
evidenciji; prati ostvarenje i vrši usklađivanje namjenskih sredstava sa rashodima iz istih; vrši
knjigovodstvenu analizu prihoda po vrstama; prati naplatu prihoda po osnovu potraživanja od
naknada propisanih općinskim propisima; vrši analizu i kontrolu knjigovodstvene evidencije
novčanih tokova u trezoru; vodi evidenciju otplate kredita i izdatih garancija; obezbjeđuje tačnost,
istinitost, sveobuhvatnost i blagovremenost knjigovodstvenih evidencija; obavlja i druge poslove po
nalogu pomoćnika načelnika.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu,
kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj
organizaciji:
Za poziciju 01:
- VSS / VII stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova-ekonomske
struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili
ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini
ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog
iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati
nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano
informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet
dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su
postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Sl. novine
TK” br:10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Sapna“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2.
i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare