Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za računovodstvo

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje, Menadžment i upravljanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
09.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16), a na zahtjev Ministarstva finansija Kantona
Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo

6-1245
Radna mjesta:

02. Stručni saradnik za računovodstvo - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: Vrši unos faktura i dobavljača ( Obrazac 2,3,4) u Glavnu knjigu i pomoćne
knjige; prije unosa faktura i dobavljača provjerava formalnu i materijalnu ispravnost
dokumentacije, ispravnost kontiranja, raspoloživosti sredstava u budžetu za tu namjenu; kreira
i izrađuje računovodstvene izvještaje iz Glavne knjige i na osnovu njih analizira
računovodstveno stanje, ukupno i po segmentima, potrebno za efikasnije finansijsko
upravljanje; daje instrukcije vezane za ispravke pogrešnih knjiženja i obavlja ispravke uočenih
grešaka, te koordinira sa budžetskim korisnicima i drugim izvršiocima u okviru Odjeljenja
računovodstva u kontekstu potrebnih ispravki uočenih putem izvještaja i analiza;
svakodnevno upoznaje Šefa odjeljenja o stanju i problemima koji se pojavljuju pri obavljanju
poslova i predlaže načine rješavanja istih; izrađuje planove i procjene, pregleda, kontroliše i
knjiži odgovarajuće registre iz pomoćnih i Glavne knjige budžetskih korisnika; u skladu sa
propisanim procedurama otvara i zatvara periode u pomoćnim knjigama; učestvuje u pripremi
izrade i izradi godišnjeg obračuna, prati izmjene zakona i ostalih propisa neophodnih za
obavljanje poslova za koje je zadužen; svakodnevno usmeno ili pismeno, izvještava Šefa
odjeljenja i Pomoćnika ministra o realizaciji planiranih aktivnosti; učestvuje u izradi programa i
planova rada i izvještaja o radu Odjeljenja; ažurno i uredno vodi i čuva svu dokumentaciju koja
se nalazi u radu i obavljanju poslova za koje je zadužen, uključujući i dokumentaciju u
elektronskoj formi; u obavljanju svojih poslova i zadataka dužan je da se rukovodi pravilima
Etičkog kodeksa; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odjeljenja i Pomoćnika; za svoj rad
odgovara Šefu odjeljenja i Pomoćniku ministra. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog
radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i
primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima
standarda ISO 9001.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to za:

Poziciju 02.
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen ekonomski fakultet,
ili fakultet za menedžment i turizam,
- jedna godina radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računaru,

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI
KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7 , 71000 SARAJEVO
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, sa pozivom na broj: 887/19)”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare