Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za provođenje statističkih istraživanja

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
25.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku
6 / 1095

06.Stručni saradnik za provođenje statističkih istraživanja u Službi za statistiku za područje Zeničko-dobojskog kantona sa sjedištem u Zenici - 1 (jedan) izvršilac

06.Opis poslova: Provodi programom predviđena statistička istraživanja iz oblasti koje prati i istražuje, odgovara i vrši nadzor nad realizacijom svakog pojedinog istraživanja u svim njegovim fazama; prati adekvatnost metodoloških rješenja kod svih istraživanja koja provodi i učestvuje u davanju prijedloga za izmjene i dopune; primjenom odgovarajućih matematskih i drugih podobnih metoda analizira dobijene rezultate statističkih istraživanja sa stanovišta kvaliteta; učestvuje u pripremi stručnometodoloških objašnjenja neophodnih za pravilnu interpretaciju i korištenje podataka;
upoznaje učesnika u istraživanjima sa detaljnim metodološkim i organizacionim uputstvima za istraživanje na čijem provođenju radi u okviru njihovih obaveza i dužnosti; sudjeluje u izradi projekata za obradu podataka i prati njihovu realizaciju; prati obim i sadržaj statističkih podataka iz oblasti koje prati i istražuje i učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala; prema metodološkim i drugim uputstvima priprema statističku građu za obradu, vrši unos podataka i koriguje greške koje otkrije prema
postavljenim kriterijima kontrole u aplikativnim projektima; priprema i obrađuje statističku građu čija obrada nije predviđena aplikativnim projektima; proučava i učestvuje u izradi jedinstvene metodologije za statističke banke podataka; radi i druge poslove i zadatke koje odredi načelnik Službe.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju: 06.
- VSS -VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
01.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
02.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba)
03. Kandidati za stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje
I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su
dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao
namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon
položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa, c)
dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7. 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare