Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje, Policija - Zaštitarske usluge, Pravo
Mjesto rada:
Bosanski Petrovac
Rok prijave:
22.01.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04,
39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova
Unsko-sanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona
Radna mjesta:

PRVA POLICIJSKA UPRAVA
Policijska stanica Bosanski Petrovac

02.Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju -1 (jedan) izvršilac

2.Opis poslova: prati i istražuje promjene i pojave iz oblasti Zakona o oružju i municiji, Zakona o
prometu eksplozivnih materija i zapiljivih tečnosti i Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne
opreme; stara se o raspolaganju sa oduzetim oružjem, prometom oružja, čuvanjem i smještajem
oružja i municije od strane pravnih lica koja se bave prometom oružja i municije, streljačkih
organizacija, organizacija koja gazduju lovištem i pravnih lica; organizuje pregled oružja; vodi
obavezne elektronske evidencije o nabavljanju, držanju i nošenju oružja o osobama koje drže i
nose oružje i o ostalim relevantnim podacima u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima; pruža
pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava; obavlja administrativne poslove
iz oblasti Zakona o oružju i municiji, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i
Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme; prikuplja, sređiva, evidentira obradu podataka
prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih
materijala iz oblasti Zakona o oružju i municiji, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih
tečnosti; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, a na
osnovu službenih evidenicija i odgovarajućih podataka; obavlja i druge poslove vezane za opis
poslova radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unskosanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u
Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;7. da se protiv njega ne
vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uslove, i to za:

Poziciju 02:
-diploma visokog obrazovanja najmanje VII stepen kriminalističke, pravne ili ekonomske struke ili
diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja kriminalističke, pravne ili ekonomske struke,
-najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Napomena: Kandidati koji budu izabrani sa liste uspješnih kandidata moraju ispunjavati i
uslov u pogledu nepostojanja sigurnosnih smetnji, u smislu odredbi člana 30. i 31. Zakona
o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09) te će, prije donošenja
rješenja o postavljenju, biti predmet sigurnosne provjere, u skladu sa postupkom za
izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“.
Kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje neće biti postavljeni na radna mjesta
državnih službenika.

Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili
na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih
upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerene kopije):
a) diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena
u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine);
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina
radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike,
izdate nakon objave javnog konkursa;
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju
posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim
konkursom.
Ovjerena fotokopija diplome koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom obrazovanju
na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži
suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će
odbijene kao neuredne.,
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno
na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Upravi policije MUP USK, broj: 06-30-8- 198/20”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare