Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za protiv požarnu zaštitu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Maglaj
Rok prijave:
22.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona ” broj 03/12),)i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije BiH („Službene novine Feceracije BiH“, broj 13/19)Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,na zahtjevnačelnika Općine Maglaj , objavljuje
JAVNI KONKURSza popunu radnih mjestadržavnih službenika u Općini Maglaj Služba za privredu,finansije/financije i razvoj poduzetništva
01.Stručni saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu, i zaštitu okolice –1 (jedan) izvršilac
Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove
02.Stručni saradnik za javne nabavke -1 (jedan) izvršilac
Služba civilne zaštite
03.Stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja -1 (jedan) izvršilac
Odjeljenje profesionalne vatrogasne jedinice
04.Stručni saradnik za protiv požarnu zaštitu -1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova:
prati, proučava stanje i pojave u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede izaštite okolice na osnovu prikupljenih podataka;rješava jednostavnije upravne stvari koje se odnose na izdavanje vodoprivrednih, poljoprivrednih idrugih saglasnosti idozvola iz nadležnosti općine;vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija iizdaje uvjerenja o tim činjenicama, kao iuvjerenja o kojima se vodi službena evidencija iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede izaštite okolice;učestvuje u izradi planskih akata iz oblasti poljoprivrede;vodi postupak iutvrđuje štete na poljoprivrednim parcelama idr. od elementarnih nepogoda; vodi evidenciju poljoprivrednog zemljišta, stočnog fonda idrugih evidencija iz svoje oblasti; stara se o zaštiti racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta, posreduje u raspodjeli donacija, sjemenskih idrugih materijala;posreduje u kreditiranju poljoprivrede;prati katastar zagađenja okolice;vodi evidenciju o stanju okolice;učestvuje u izradi programa iizvještaja o zaštiti okolice;obavještava javnost o stanju okolice;ostvaruje saradnju sa institucijama za mjerenje emisije;ostvaruje saradnju sa udruženjima idrugim organizacijama za zaštitu okolice radi ostvarivanja ciljeva zaštite okolice;izrađuje izvještaje, analize idruge materijale iz svoje oblasti;priprema projekte iz oblasti vodoprivrede i zaštite okolice iiste kandiduje;obavlja i druge poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede izaštite okolice iznadležnosti lokalne zajednice ipo nalogu Općinskog načelnika, rukovodioca Službe išefa Odjeljenja , kao I koordinacije sa višim niovima vlasti.
Posebni uvjeti:-VSS -VII stepenstručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistemastudiranja -Poljoprivredni ili Tehnološki fakultet-1(jedna) godinaradnog staža u struci, nakon sticanja visokestručne spreme, -poznavanjerada na računaru-položen vozački ispit , vozač B kategorije.
02.Opis poslova:
vrši poslove povezivanja strategije ugovornog organa preko planiranja nabavki i izbora pojedinačnih strategija nabavki;objedinjavanje potreba ugovornog organa i izradu godišnjeg plana javnih nabavki;koordiniranje svim aktivnostima vezanim za planiranje nabavki u ugovornom organu;sprovođenje analize internih zahtjeva i utvrđivanje potreba za nabavkom;istraživanje tržišta;učestvovanje i koordinacija u pripremi tenderske dokumentacije; koordiniranje svim aktivnostima vezanim za praćenje i implementaciju ugovora koje je sklopio ugovorni organ; učestvuje i u drugim poslovima koji su vezani za provođenje postupka javne nabavke; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i načelnik općine.
Posebni uvjeti:-VSS -VII stepenstručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistemastudiranja -pravne ili upravne struke-1(jedna) godinaradnog staža/iskustvau struci, nakon sticanja visokestručne spreme, -poznavanje rada na računaru,-završena obuka iz oblasti javnih nabavki (certifikat izdatod certificiranih organizacija/agencija)
03. Opis poslova:
organizuje,koordinira i prati pripremanje i sprovođenje mjera zaštite i spašavanje od RHB, borbenih sredstava na vodi i pod vodom, PMP, životinjainamirnica životinjskog porjekla, sanaciju terena, okoliša i slično;predlaže i preduzima realizaciju mjera zaštite i spašavanja;vrši izradu planovaiz oblasti zaštite i spašavanja;predlaže popunu specijalizovanih jedinica;obavlja terenske poslove na snimanju i otklanjanju posljedica elementarnih i drugih nesreća;učestvuje u izradi izvještaja o prikupljanju NUS-a;vrši administrativne poslove oko kandidovanja projekata za deminiranje;vrši koordinaciju irazmjenu informacija sa pripadnicima MAK-a i deminerskim timovima;pomaže u obilježavanju minskih polja i učestvuje u izradi svih projekata deminiranja i obilježavanja;po dojavama građana i pravnih subjekata vrši aktivnosti potrebeza uklanjanje i obilježavanjeNUS-a;obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe i općinskog načelnika
Posebni uvjeti:-VSS -VII stepen stručne spreme, Tehnološki fakultet/Fakuletzaštite na radu,odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –tehnološkog smjera ili smjer zaštita na radu-1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme, -poznavanje rada na računaru
04. Opis poslova:
obavlja poslove i daje instrukcije preventivne zaštite od požara,izrađuje planove zaštite od požara, pravilnike, elaborate i zapisnike iz oblasti zaštite od požara, izrađuje plan obuke i fizičke pripremljenosti vatrogasaca i vrši obuku, rukovodi radom profesionalne vatrogasne jedinice, koordinira njen rad, zastupa i predstavlja jedinicu i rukovodi upotrebom združenih jedinica civilne zaštite u akcijama zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih , kulturnih i drugih dobara, priprema izvještaje, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara, predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga organizacione jedinice, izrađuje i provodi planove osposobljavanja vatrogasaca, neposredno rukovodi akcijama gašenja i spašavanja, koordinira aktivnosti sa privrednim subjektima u vezi sa planovima i zaštitom od požara, predlaže cjenovnik usluga kontrole i punjenja vatrogasnih aparata, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine i rukovodioca službe
Posebni uvjeti:-VSS -VII stepen stručne spreme-Fakultet zaštite na radu,Tehnički ili Tehnološki fakultet,odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –tehničkog ili tehnološkog smjera, smjer saobraćaj,komunikacije ili drugi tehnički smjer-1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 25.Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.da je stariji od 18 godina;
3.da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državneslužbe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4.da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5.da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini:
6.da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje -potrebni dokumenti:1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u strucinakon sticanja visoke stručne spremeu skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kantonili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetskudiplomu(nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,c)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:O datumu, vremenu i mjestu polaganjaispita općeg znanja istručnog ispita kandidatiće biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba.Imena kandidata sene objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ćese da je odustao od daljekonkursneprocedure.
Kandidate, koji položestručni ispit (pismeni i intervju),Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokazao ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi ponavodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijavu, sa traženim dokumentima, trebadostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kantonKučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:“Javni konkurs za za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj“ sa pozivom na broj:04-34-8-85/19
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare