Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za pravosuđe i upravu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
27.10.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Ministarstva
pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Tuzlanskog kantona
Radno mjesto:


-Stručni saradnik za pravosuđe i upravu - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: Postupa po zahtjevima i priprema upravne akte kojima se odlučuje o
zahtjevima za odobravanje izrade i uništavanje pečata Tuzlanskog kantona; postupa po
zahtjevima i priprema upravne akte kojima se odlučuje o zahtjevima za odobravanje
polaganja stručnog ispita i oslobađanje od polaganja stručnih ispita namještenika sa
srednjom stručnom spremom; postupa po zahtjevima vezanim za obavljanje notarske
službe na području Kantona; priprema pojedinačne akte kojima se odlučuje o pravima,
dužnostima i odgovornosti zaposlenika Ministarstva iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim
odnosom; učestvuje u pripremi koncepata i teza za izradu nacrta zakona i drugih propisa
iz nadležnosti Ministarstva; vrši stručnu obradu sistemskih i drugih rješenja od značaja za
oblast pravosuđa i uprave; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u oblasti
pravosuđa i uprave; prikuplja i analizira statističke podatke o radu sudova; postupa po
pritužbama koje su podnesene Ministarstvu, a odnose se na sudsku upravu; priprema
odgovore na poslanička pitanja; prati i razmatra pitanja izgradnje sistema uprave i lokalne
samouprave u Kantonu, te daje mišljenja i prijedloge o tim pitanjima; obavlja i druge
poslove iz nadležnosti Ministarstva, po nalogu ministra i pomoćnika ministra za pravosuđe
i upravu.
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
-Visoka stručna sprema - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne
struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski
kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992.godine), Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom
obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da
izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao
neuredne.
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita
za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu
pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
sa pozivom na broj: 09-30-8-236/20 ”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare