Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za pravne poslove u Pravobranilaštvu Općine Trnovo

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Trnovo
Rok prijave:
28.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Općine Trnovo, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Trnovo

02. Stručni saradnik za pravne poslove u Pravobranilaštvu Općine Trnovo - 1(jedan)
izvršilac

Opis poslova: pripremanje podnesaka, obavještenja i poziva u Pravobranilaštvu; na osnovu
ovlaštenja zamjenjuje Pravobranioca u zastupanju pred sudovima i drugim nadležnim organima
u određenim predmetima u skladu sa zakonom; prati tok postupka u svim predmetima u 06 / 1150
Pravobranilaštvu; izradu tipskih izvještaja, redovnih ili periodičnih informacija i sl.; prati izvršenje
zaključaka i stavova; pomaže Pravobraniocu u pripremanju i proučavanju predmeta; stara se o
nabavci literature za potrebe Pravobranilaštva; prati donošenje i izmjenu propisa; obavlja sve
druge poslove po uputama Pravobranioca;
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 02.
- VSS /VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original
ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicija 02.), a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS
bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici
i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog
ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa c) dokaz o položenom stručnom
ispitu za namještenika.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni
dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom
saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela
stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u
rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i
intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju
posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita
odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu
uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom
obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Trnovo “
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare