Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za pravne poslove i pružanje pravne pomoći-matičar

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Goražde
Rok prijave:
20.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br. 3/18), a na zahtjev Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Goražda
06-1087/18

02.Stručni saradnik za pravne poslove i pružanje pravne pomoći-matičar, Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove - 1 ( jedan ) izvršilac


02.Opis poslova: Prati i primjenjuje zakonske i druge propise koji su neophodni za obavljanje poslova iz djelokruga Službe;Vodi upravni postupak iz djelokruga Službe;Vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti matičnih knjiga i državljanstva, vezano za Zakon o matičnim knjigama i Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga iz nadležnosti Službe;Prati promjene i provodi proceduru izbora i imenovanja -javnog oglašavanja za popunu upravnih/ nadzornih
tijela gradskih javnih ustanova i preduzeća;Vodi evidenciju o pečatima Grada Goražda i sprovodi proceduru za izradu novih i uništenje starih pečata;Inicira i poduzima mjere na poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima;Analizira, inicira, priprema i izrađuje
nacrte i prijedloge gradskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe;Učestvuje u izradi godišnjih i
periodičnih izvještaja, statističke i druge evidencije, u skladu sa propisima ili operativnim
potrebama Službe;Pruža besplatnu pravnu pomoć građanima;Učestvuje u poslovima javnih nabavki za potrebe Gradske službe i u sastavu radnih timova za javne nabavke, vrši evidenciju javnih nabavki i izvještava o istima;Pomaže pomoćniku Gradonačelnika u organizovanju i rukovođenju;Odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova u skladu sa pozitivnim propisima i dokumentima sistema kvaliteta;Obavlja poslove matičara – državnog
službenika;Prati i primjenjuje zakonske i druge propise koji su neophodni za obavljanje poslova
iz djelokruga Matičnog ureda;Prima i obrađuje prijave za sklapanje braka;Utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za punovažnost braka;Upoznaje buduće bračne partnere sa mogućnošću uređenja imovinskih odnosa, te sporazumjevanje o prezimenu;Obavlja čin vjenčanja i upisuje u Matičnu knjigu vjenčanih sklopljeni brak;Vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja po zahtjevima za zaključenje braka, uz prisustvo jednog budućeg bračnog partnera i punomoćnika
drugog;Vrši izradu rješenja o dozvoli sklapanja braka van službenih prostorija Organa;Vrši izradu rješenja o naknadnom upisu činjenica i podataka u Matičnu knjigu rođenih, osim podataka koji spadaju u nadležnost Kantonalnog ministarstva;Vrši izradu rješenja koja se odnose na ispravljanje podataka poslije zaključenja osnovnog upisa, osim pitanja koja se po Zakonu nalaze u nadležnosti Kantonalnog organa;Vrši izradu rješenja o upisu činjenica rođenja
ili smrti poslije isteka zakonskog roka;Vrši izradu rješenja o poništenju višestrukih upisa u matične knjige;Vrši izradu rješenja o utvrđivanju činjenica iz ranijih matičnih knjiga;Vrši izradu rješenja na osnovu akata koji se donose u skladu sa članom 56. do 71. Porodičnog zakona;Učestvuje u pripremi i izradi Plana i programa stručne obuke matičara i drugih lica koja rade na poslovima matičnih knjiga i vodi evidencije o istom;Izvještaj o svom radu podnosi
pomoćniku Gradonačelnika;Obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 02:
- VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja pravne i upravne struke;
- položen poseban stručni ispit za matičara
- položen ispit općeg znanja;
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima struke, nakon sticanja VSS;
- položen ispit općeg znanja;
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3.Kandidati, za stručnog saradnika za pozicije 02. i 03., a koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini
ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Goražda “

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare