Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za pravne poslove i prijem stranaka

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
21.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12” ), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica , objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta mjesta državnih službenika
u Gradu Zenica.

U Službi kabineta Gradonačelnika:
01. Stručni saradnik za pravne poslove i prijem stranaka- 1 (jedan) izvršilac

.Opis poslova: Pomaže u pripremi nacrta i prijedloga odluka i drugih gradskih
propisa, kao i drugih akata iz nadležnosti Službe. Pomaže u obavljanju složenih
poslova iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne oblasti, kao i
druge poslove iz nadležnosti Službe u vidu prikupljanja, provjere i obrade potrebnih
podataka i informacija. Učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu, te u izradi svih
potrebnih informacija, izvještaja i drugih materijala koje Gradonačelnik upućuje
Gradskom vijeću. Sačinjava jednostavnije odgovore, obavijesti, upite za dostavljanje
informacija i druge podneske iz djelokruga rada Službe. Preuzima i obrađuje zahtjeve
građana kojima se traži prijem kod Gradonačelnika, s tim u vezi provjerava navode iz
zahtjeva u koordinaciji s drugim gradskim službama i organizacijama, sačinjava
odgovore na zahtjeve i organizuje lične prijeme stranaka kod Gradonačelnika. Po
nalogu rukovodioca Službe, pomaže istom u izvršavanju njegovih zadataka. Odgovara
za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad
neposredno odgovara rukovodiocu Službe. U skladu sa zakonom, obavlja i druge
poslove iz nadležnosti Službe, koje istom stavi u zadatak rukovodilac Službe, a u skladu
s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove,
utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – Fakultet pravne struke;
-najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06,
63/08,27/14 i 69/17).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za za popunu radnog mjesta državnih službenika u Gradu
Zenica“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare