Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde", broj 12/11 i 13/12), a na zahtjev Općine Foča Ustikolina, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Foča Ustikolina

06 / 926/17

01.Stručni saradnik za pravne poslove i BIZ - 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za prostorno planiranje, građenje i upotrebu objekata - 1 (jedan) izvršilac.


01.Opis poslova: vođenje prvostepenog upravnog postupka iz oblasti građanskih stanja, privrednih i društvenih djelatnosti;izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registraciju i drugih akata predviđenih propisima iz oblasti privrede;izrađuje ugovore i sporazume i druge akte iz oblasti privrede;obavlja poslove u vezi sa zaključenjem braka;vođenje upravnog postupka ispravke podataka u matičnim knjigama i vršenje upisa;vrši poslove vezane za ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih i demobilisanih boraca;stručno pomaže u vođenju upravnog postupka iz oblasti izbjeglih i raseljenih lica i boračko-invalidske zaštite;prati izmjene zakona i drugih propisa u oblastima iz nadležnosti Službe i pravovremeno reaguje u cilju usklađivanja općinskih akata sa tim izmjenama;vrši izradu nacrta i prijedloga ugovora o dodjeli poslova iz nadležnosti Službe drugim licima;vodi evidenciju poslovnih prostorija u vlasništvu općine, provodi postupak za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu općine, i utvrđuje nacrt i prijedlog ugovora o davanju u zakup tih poslovih prostorija;vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama;obavlja i druge poslove koji mu budu povjereni od strane šefa odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu odsjeka.

02.Opis poslova: predlaže i daje smjernice, organizuje javni uvid i javnu raspravu za izradu prostorno planske dokumentacije;izrađuje nacrte odluka o pristupanju izrade prostorno planske dokumentacije iz nadležnosti Općine;daje inicijativu i učestvuje u izradi programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta;inicira rješavanje problema na područiju Općine u oblasti prostornog uređenja;analizira lokacije za izgradnju putem oglašavanja;organizuje izradu potrebnih analiza;stručno pomaže u vođenju upravnog postupka iz oblasti urbanizma i građenja;obilazi teren, utvrđuje urbanističko-tehničke i druge uslove i sačinjava izvještaje,utvrđuje urbanističko tehničke uslove građenja na određenoj lokaciji,obilazi teren i priprema potrebnu dokumentaciju za sanaciju lokalnih puteva, na zahtjev drugih službi;učestvuje u izradi nacrta Općinskih propisa, daje primjedbe i prijedloge o nacrtu propisa drugih organa za rad ove službe;prati i proučava stanje u oblasti građenja i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera;pregleda dokumentaciju priloženu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekta i daje mišljenje o potrebi dopune dokumentacije;obračunava troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente;utvrđuje visinu troškova tehničkog pregleda građevine i vrši obračun naknade koja pripada članovima komisije;vodi statističke podatke o stepenu i obimu gradnje na području općine;vodi registar izdatih odobrenja za građenje;vodi registar izdatih odobrenja za upotrebu objekata;vrši koordinaciju projekata od značaja za općinu;izrađuje godišnje, periodične i mjesečne izvještaje za nadležne institucije;prima stranke i daje im stručna mišljenja i upute u skladu sa pozitivnim propisima o pitanjima iz nadležnosti Službe;izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz oblasti građenja i upotrebe objekata;vodi evidenciju iz ove oblasti;vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola);obavlja i druge poslove koji mu budu povjereni od strane šefa odsjeka;za svoj rad neposredno odgovara šefu odsjeka.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01.
- VSS/VII ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema, pravni fakultet
- najmanje jedna (1) godine radnog staža
- položen ispit općeg znanja.

Za poziciju 02.
- VSS/VII ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema, građevinski fakultet
- najmanje jedna (1) godine radnog staža
- položen ispit općeg znanja.

Prijavljivanje na konkurs:
a)Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b)Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3. uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja,(kandidati koji imaju položen ispit općeg znanja)
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom ispitu općeg znanja, stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Kulovića 7, 71 000 Sarajevo

sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Foča Ustikolina"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare