Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za postavljenja

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Tuzlanski i Posavski kanton
Rok prijave:
21.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine


03. Stručni saradnik za postavljenja u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton - 1 (jedan) izvršilac


03. Opis poslova: obrađuje zahtjeve za raspisivanje javnog konkursa, vrši prijem i obradu prijava kandidata na javne konkurse, vrši stručne i administrativne poslove za potrebe komisije za provođenje stručnog ispita, priprema nacrte rješenja o imenovanju komisije za izbor državnih službenika i mišljenja o postavljenju državnog službenika sa Liste uspješnih kandidata, a na zahtjev organa za koji se provodi konkurs, obavještava kandidate o rezultatima stručnog ispita nakon što organ donese rješenje o postavljenju državnog službenika sa Liste uspješnih kandidata, po potrebi obavlja druge stručne i tehničke poslove vezane za provođenje konkursnih procedura, pruža obavještenja i informacije vezane za provođenje konkursnih procedura elektronskim ili telefonskim putem, prikuplja i priprema za obradu lične i druge podatke koji se evidentiraju u Registru državnih službenika i drugim evidencijama koje vodi Agencija, vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KMUslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 03:

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne i upravne struke ili politološke struke
- stručni upravni ispit,
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.Prijavljivanje na konkurs:

1) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Agencije ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, original ili ovjerena kopija na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Agencije ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3) Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (pozicije 02. i 03.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj: 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH,
ODJELJENJE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBUKU I FINANSIJSKE POSLOVE
ulica Kulovića broj 7
71000 SARAJEVO
sa obaveznom naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za državnu službu FBiH"


Nepotpune,neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Posavski kanton regija, Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare