Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za poslove planiranja i realizacije projekata iz oblasti prostornog uređenja javnih površina

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), na zahtjeva Općine Novi Grad Sarajevo,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Grad Sarajevo


Stručni saradnik za poslove planiranja i realizacije projekata iz oblasti prostornog
uređenja javnih površina.........1 izvršilac


Opis poslova:
Vrši poslove izrade analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru
propisane metodologije za uređenje javnih površina (zelene javne površine, javne površine
urganih gradskih cjelina, pješačke staze, rekreacione površine, dječija i sportska igrališta i dr.);
prati zakonske propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; poduzima i predlaže mjere za
poboljšanje sigurnosti korištenja dječijih sportskih igrališta i ostalih rekreacionih površina;
učestvuje u izradi i praćenju projekata u oblasti uređenja javnih površina; utvrđuje tehničke
uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju dječijih i sportskih igrališata, kao i ostalih
rekreacionih javnih površina sa aspekta sigurnosti korištenja; prati realizaciju prema tehničkoj
dokumentaciji i prema projektnim indikatorima; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije;
odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove
po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; izvještaj o svom radu
podnosi Šefu odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 03.
- VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Rudarsko - geološkograđevinski fakultet,
- najmanje 1 godina radni staž na poslovima struke
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit B kategorijePrijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original
ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicija 03.), a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS
bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici
i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog
ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa c) dokaz o položenom stručnom
ispitu za namještenika.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom
obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana
prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan
sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad
Sarajevo “
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova
iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare