Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Donji Vakuf, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Donji Vakuf

5 / 592 Stručni saradnik za poslove matičnih knjiga - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi upravni postupak redovnih upisa u svim matičnim knjigama; vrši radnje oko sklapanja braka; vodi matičnu knjigu vjenčanih i dostavlja sve izvještaje u vezi sklapanja braka, odnosno obavlja poslove matičara državnog službenika; vodi upravni postupak i priprema nacrt rješenja u pogledu ispravki podataka u matičnim knjigama nakon zaključenja osnovnog upisa; vodi upravni postupak i priprema nacrt rješenja naknadnih upisa rođenja i smrti koja nisu upisani u zakonskom roku; vodi upravni postupak i priprema nacrt rješenja dopune podataka pojedinih činjenica u matičnim knjigama; vodi upravni postupak i priprema nacrt rješenja o naknadnom upisu činjenica državljanstva BiH i F BiH u matičnu knjigu rođenih za lica koja stekla državljanstvo u skladu sa Zakonom o državljanstvu R BiH; vodi upravni postupak rješavanja u višestrukim upisima u matičnim knjigama; vodi upravni postupak i priprema nacrt rješenja u postupku vraćanja na prezime prije zaključenja braka; vodi upravni postupak i priprema nacrt rješenja naknadnih upisa činjenice rođenja lica koja nisu rođena u BiH; prati i proučava propise iz oblasti građanskih stanja i daje uputstva za njihovu primjenu; sarađuje sa matičarima, drugim ustanovama i institucijama iz oblasti građanskih stanja; sačinjava analize i izvještaje, dostavlja ih organima u skladu sa propisima; odgovara za zakonito vođenje matičnih knjiga; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
- položen poseban stručni ispit za matičara,
- poznavanje rada na računaru,

Napomena: Kandidati koji nemaju položen poseban stručni ispit za matičara, u skladu sa članom 2. Pravilnika o postupku polaganja i sadržaju posebnog stručnog ispita za matičara ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/14), dužni su isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Donji Vakuf "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare