Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za poljoprivredu u Službi za privredu, promet i razvoj

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Čelić
Rok prijave:
21.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Općine Čelić,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Čelić
4 / 538
Radno mjesto:
- Stručni saradnik za poljoprivredu u Službi za privredu, promet i razvoj - 1 (jedan)
izvršilac.
Opis poslova: Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne analitičke
materijale na osnovu odgovarajućih podataka; učestvuje u pripremi i realizaciji stručnih
savjetovanja, seminara, privrednih manifestacija i dr.; učestvuje u postupku realizacije
podsticajnih mjera iz oblasti poljoprivrede (općina, kanton, federacija, država); učestvuje
u radu komisije za godišnji obračun bruto vrijednosti proizvodnje i dodatne vrijednosti
poljoprivredno-privatnog sektora bez pravnih lica za općinu Čelić; vodi registar ugovora
o nomadskoj ispaši ovaca; priprema planove i izvještaje sjetve, žetve i berbe
poljoprivrednih proizvoda; inicira i učestvuje u izradi i implementaciji razvojnih programa
i projekata iz oblasti privrede; obavlja poslove registracije poljoprivrednih gazdinstava i
registracije klijenata; radi na izradi raznih izvještaja, informacija, odluka iz svoje
nadležnosti; vrši ažuriranje baze podataka poljoprivrednih gazdinstava i klijenata;
odgovora za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova u skladu sa pozitivnim
propisima; izrađuje tromjesečne i godišnje izvještaje o svom radu i podnosi ih
pomoćniku Općinskog načelnika za privredu, promet i razvoj; obavlja i druge poslove po
nalogu pomoćnika Općinskog načelnika za privredu, promet i razvoj.
Kandidati treba da ispunjavaju opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u
Tuzlanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati treba da ispunjavaju
i sljedeće posebne uvjete:
-VSS / VII stepen stručne spreme, Poljoprivredni fakultet ili visoko obrazovanje
najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180
ECTS bodova, poljoprivredne struke, smjer Ekonomika agroindustrije,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne
spreme.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Čelić sa
pozivom na broj: 05-34-8-240/19”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare