Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.06.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za ovjeru rukopisa, potpisa, prepisa i foto-kopija dokumenata

- dana
Poslodavac:
Opština Han Pijesak
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Han Pijesak
Rok prijave:
03.06.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Han
Pijesak (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”, br. 6/17, 11/17, 19/18,
25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19 i 5/20) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa, broj: 02-120-7/20, od 15.5.2020. godine, načelnik opštine Han Pijesak
raspisuje

JAVNI KONKURS
I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Han Pijesak u statusu službenika na radno mjesto:

1. stručni saradnik za ovjeru rukopisa, potpisa,
prepisa i foto-kopija dokumenata …………………………………………1 izvršilac.
II – Opis poslova i zadataka
Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za ovjeru rukopisa, potpisa,
prepisa i foto-kopija dokumenata utvrđen je članom 36. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Han
Pijesak, i to Odjeljak A, Odjeljenje za opštu upravu, tačka 13. (“Službeni
glasnik opštine Han Pijesak”, br. 6/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19,
33/19, 39/19 i 5/20).
Kategorija radnog mjesta: sedma kategorija.
Zvanje: stručni saradnik prvog zvanja.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da ispunjavaju sljedeće uslove.
III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
II OGLASNI DIO – Broj 47 19.5.2020.
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
1. Posebni uslovi koje mora da ispunjava kandidat:
– SSS – IV stepen, srednja ekonomska škola,
– dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru.
V – Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu,
koja je dostupna na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se dobiti i
u Opštini na pisarnici.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave foto-kopiju sljedećih dokumenata:
1. foto-kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi,
2. foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,
odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3. foto-kopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci (potvrda,
rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom
spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo),
4. foto-kopiju uvjerenja, diplome škole ili druge institucije koja se bavi
obučavanjem rada na računaru ili svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj
spremi o položenom predmetu iz informatike ili druge isprave koja potvrđuje
stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru,
5. foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
Bosne i Hercegovine,
6. foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na Konkurs. Sa svim kandidatima
koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju, na kom će
se vršiti provjera stručne osposobljenosti i znanja kandidata, a o vremenu i
mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim
putem obaviješteni, te putem internet stranice Opštine Han Pijesak.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje
o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave:
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana u
propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata
po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata.
VII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike
Srpske”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja.
Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte
i posebne uslove iz Javnog konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično na
protokol u pisarnici ili poštom, na adresu: Opština Han Pijesak, Konkursna
komisija, Ul. Aleksandra Karađorđevića br. 4, sa naznakom: Prijava na Javni
konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu kandidati se mogu obratiti
kontakt osobi Dragani Vidović, br. telefona: 057/557-258.
Broj: 02-120-9/20
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare