Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.07.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

- dan
Poslodavac:
Gradska uprava Grada Bijeljina
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
16.07.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Gradonačelnik Grada Bijeljina, na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16) i člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 42/17), r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina

I – U Gradsku upravu Grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine:
1. viši stručni saradnik za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta….1 izvršilac
2. samostalni stručni saradnik za puteve………………………………..1 izvršilac
3. samostalni stručni saradnik za održavanje puteva………………1 izvršilac
4. samostalni stručni saradnik za geodetske poslove……………….1 izvršilac
5. samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove………1 izvršilac
6. samostalni stručni saradnik za komunalnu naknadu……………….1 izvršilac

Odjeljenje za finasije:
7. samostalni stručni saradnik za praćenje realizacije budžeta……………1 izvršilac
8. samostalni stručni saradnik za knjigovodstvo…………………………………..1 izvršilac
9. samostalni stručni saradnik za obračun plata………………………………….1 izvršilac
10. viši stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja…………….1 izvršilac

Odjeljenje za društvene djelatnosti:
11. samostalni stručni saradnik za obrazovanje i nauku………….1 izvršilac

Odjeljenje za inspekcijske poslove:
12. gradski veterinarski inspektor……………..1 izvršilac

Odjeljenje za opštu upravu:
13. matičar matičnog područja i stručni saradnik za opšte poslove u mjesnoj kancelariji Bukovica………..1 izvršilac
14. stručni saradnik za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija…………1 izvršilac
15. stručni saradnik za arhivu…………..1 izvršilac

Odjeljenje komunalne policije:
16. komunalni policajac…………..1 izvršilac

Kabinet gradonačelnika:
17. samostalni stručni saradnik za poslove prevođenja……..1 izvršilac

Stručna služba Skupštine Grada:
18. samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove………1 izvršilac

Odsjek zajedničkih poslova:
19. stručni saradnik za ekonomat i magacioner……….1 izvršilac
20. samostalni stručni saradnik za opšte poslove………1 izvršilac

II – Opis poslova:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.
Opis poslova: radi na poslovima provođenja zemljišne politike u gradu, radi na godišnjim i srednjoročnim programima uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i prati njihovu realizaciju, utvrđuje plan korišćenja javnih površina, učestvuje u izradi prijedloga opštih i pojedinačnih akata i drugih odluka iz oblasti uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta, učestvuje u predlaganju planova uređenja građevinskog zemljišta, učestvuje u postupku određivanja kućnih brojeva i izdavanja potvrda, vodi poslove oko ustupanja građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje, prima žalbe, kompletira dokumentaciju i predmete dostavlja drugostepenom organu, učestvuje u pripremi i izradi Studija pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta, obavlja stručne administrativne poslove u postupku izdavanja u zakup (poslovi naplate, kontrole naplate, zakupnine prostora za postavljanje privremenih objekata, kioska i uličnih tezgi, garaža, analizira finansijske efekte naplate, priprema prijedloge za izmjenu iznosa, zakupnine i izrada informacija i analiza iz ove oblasti), obavještava poresku upravu, komunalnu policiju i druge inspektore u postupku nenaplaćenih potraživanja za zauzeće javne površine, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učestvuje u njegovoj izradi, sačinjava i dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada, radi u stručnim komisijama, sarađuje sa određenim službama u Republičkoj geodetskoj upravi, sa Odjeljenjem za prostorno uređenje i Direkcijom za izgradnju i razvoj grada u vezi uređenja gradskog građevinskog zemljišta, vrši uviđaj na terenu na snimanju postojećeg stanja i sačinjava zapisnik u vezi zauzeća javne površine, obavlja i druge poslove po naređenju šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu povjereni, odgovoran je za primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast kao i za tačnost pruženih podataka, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: šesta kategorija
Zvanje: viši stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.
Opis poslova: radi na izradi mjesečnih i godišnjih planova iz djelokruga svoga rada, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učestvuje u njegovoj izradi, sačinjava i dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada, učestvuje u svim aktivnostima po donošenju odluke o investiranju do konačne realizacije projekta gdje se Grad pojavljuje kao investitor radova (projektovanje, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i modernizacija, sanacija, tekuće i investiciono održavanje objekata niskogradnje i ostale infrastrukture) i usluga (ekspertize, stručni nalazi i mišljenja, ekonomski i investicioni elaborati i nadzor), praćenje realizacije Ugovora o finansiranju opremanja građevinskog zemljišta, nadzor nad izvođenjem radova po Ugovoru o finansiranju opremanja građevinskog zemljišta, vodi evidenciju o tehničkim podacima i stanju gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva i putnih objekata, izdaje saglasnost za postavljanje instalacija, vezano za gradske saobraćajnice, lokalne i nekategorisane puteve i putni pojas, izdaje saglasnost za postavljanje objekata i postrojenja u putni i zaštitni pojas lokalnih i nekategorisanih puteva, vrši terenske uviđaje i snimanja objekata niskogradnje i lokacija na kojima se planira investiranje i održavanje, radi preliminarne procjene vrijednosti budućih investicija, sistematično prati kretanja cijena usluga i radova na lokalnom i regionalnom tržištu, da bi bio u stanju da daje preliminarne procjene vrijednosti investicije, izrađuje tehničke elaborate – tehnička rješenja, predmjere, predračune radova i usluga kao pripremu za javnu nabavku istih, radi na izradi posebne tenderske dokumentacije i formiranja naloga za pokretanje javne nabavke, vrši nadzor nad realizacijom investicija (nadzor nad izgradnjom objekata, kontrolni nadzor i projektantski nadzor), vrši nadzor nad poslovima redovnog održavanja putne infrastrukture, obavlja poslove na izradi gradskih odluka i drugih akata proisteklih iz Zakona o javnim putevima i stara se o njihovoj primjeni, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu povjereni, odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast rada, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik prvog zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.
Opis poslova: radi na izradi mjesečnih i godišnjih planova iz djelokruga svoga rada, stara se o primjeni propisa koji se odnose na lokalne i nekategorisane puteve i ulice u naseljima, radi godišnje i srednjoročne programe izgradnje, modernizacije i održavanja puteva i objekata na putevima, radi na praćenju nadzora i pregleda radove na održavanju puteva i objekata na putevima, obavlja stručno-operativne poslove u vezi realizacije programa izgradnje i održavanja puteva i objekata na putevima, predlaže prekategorizaciju puteva u skladu sa zakonom, koordinira poslove koje se odnose na održavanje lokalnih puteva, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učestvuje u njegovoj izradi, sačinjava i dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada, pruža stručnu pomoć mjesnim zajednicama kod izgradnje, modernizacije i održavanje nekategorisanih puteva i objekta na tim putevima, radi izvještaje i informacije vezane za oblast lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljenim mjestima, predlaže finansijski plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje putne mreže na području grada, vodi evidenciju o tehničkim podacima i stanju gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva, planira, koordinira i nadzire rad zimske službe, radi na izradi posebnog dijela tenderske dokumentacije i formiranju naloga za pokretanje javne nabavke, radi na izradi gradskih odluka i drugih akata proisteklih iz Zakona o putevima i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i stara se o njihovoj primjeni, vrši ovjeru izvedenih radova koji se finansiraju iz budžeta, vrši uviđaj na terenu, snima postojeće stanje i sačinjava zapisnik, vodi evidenciju putne infrastrukture u GIS-u, radi i druge poslove po naređenju šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu povjereni, odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast rada, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.
Opis poslova: prikuplja, sređuje, obrađuje, evidentira i čuva dokumentaciju, geodetske (situacione) planove, podatke iz katastra zemljišta odnosno katastra nekretnina, katastra zgrada, saobraćajnica, nadzemnih i podzemnih nstalacija, registar gradskog fonda građevinskog zemljišta, katastar izvorišta voda sa kvalitativnim i kvantitativnim obilježjima, registar zaštićenih područja registre naselja, ulica i kućnih brojeva, statističkih krugova i sl., prikuplja, sređuje, obrađuje, evidentira i čuva inžinjersko-geološke karte sa podacima o ispitivanju tla i mikroseizmičkom rejonizacijom, podatke o ugroženosti od elementarnih nepogoda, sistematsku evidenciju o pojavama ugrožavanja životne sredine, kartografske i druge, prikuplja, sređuje, evidentira i čuva planove parcelacije, obrađuje i koristi podatke iz oblasti urbanističkog planiranja za potrebe GIS-a i baze podataka o prostoru, obrađuje tematske izvještaje za potrebe praćenja, utvrđivanja stanja i donošenja programa mjera u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, pruža stručnu pomoć službenicima Odjeljenja iz oblasti geodezije, aktivno prati rad institucija koje svojom djelatnošću utiču na planiranje, uređenje i izgradnju prostora, promjene u zakonodavstvu, novosti i napredovanja vezana za struku, izvještava nadređenog i predlaže aktivnosti u granicama struke i djelokruga rada, učestvuje u pripremi informaciono-dokumentacione osnove u postupku pripreme prostorno planske dokumentacije, učestvuje u radu stručnih komisija, učestvuje u stručnim i javnim raspravama u postupku donošenja prostorno planske dokumentacije, vrši prijem stranaka, priprema, izrađuje i parafira akte poslovanja, učestvuje u izradi stručnih analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada Odsjeka i Odjeljenja za potrebe Gradonačelnika i Skupštine grada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika
Odgovornost: odgovoran je za zakonito, blagovremeno, kvalitetno i ekonomično izvršavanje povjerenih poslova, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovora za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik prvog zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.
Opis poslova: priprema mjesečne i godišnje planove iz djelokruga svog rada, izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga rada za Skupštinu Grada i Gradonačelnika, prati zakonsku regulativu i predlaže njeno poboljšanje, učestvuje u izradi prijedloga opštih i pojedinačnih akata i drugih odluka vezano za komunalnu naknadu, radi po žalbama u prvostepenom i drugostepenom postupku obzirom da Gradonačelnik odlučuje kao drugostepeni organ, radi po tužbama u upravnom sporu, izrada odgovora na tužbeni podnesak, radi u postupku za vanredno preispitivanje sudskih odluka vezanih za upravne sporove pred Vrhovnim sudom Republike Srpske, kompletiranje dokumentacije i njeno dostavljanje u slučaju pokretanja postupka pred nadležnim sudom protiv obveznika koji su pali u docnju, prima žalbe, kompletira dokumentaciju i predmete dostavlja drugostepenom organu, obrađuje pismene podneske upućene u Odsjek, radi u stručnim komisijama, vrši uviđaj na terenu na snimanju postojećeg stanja i sačinjava zapisnik, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za zakonitost, blagovremenost i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu povjereni, odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast rada, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja,
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik prvog zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 6.
Opis poslova: uspostavlja i vodi evidenciju o stanju potraživanja po osnovu komunalne naknade, preduzima potrebne mjera u slučaju otežane naplate, stara se o obezbjeđenju dokaza u postupku prinudne naplate pred nadležnim organom, prati propise koji se odnose na djelokrug rada i o tome izvještava zaposlene u Odsjeku, vrši uviđaj na terenu na osnovu zahtjeva stranke ili po službenoj dužnosti u okviru komisije za uviđaje, radi u stručnim komisijama, radi na izradi mjesečnih i godišnjih planova iz djelokruga svoga rada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i Načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran za zakonito blagovremeno i ekonomično izvršenje poslova i zadataka, za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 7.
Opis poslova: vrši izradu mišljenja Odjeljenja za finansije po prijedlogu za realokaciju i povlačenje sredstava – izmjenu dinamičkog plana, vrši unos realokacija budžetskih sredstava za organizacione jedinice trezora u pomoćnoj evidenciji- Budžetskom poslovanju, vrši analizu ostvarenja poreskih i neporeskih prihoda Grada u odnosu na plan sredstava, vrši analizu izvršenja potrošnje po pozicijama budžeta u pomoćnoj evidenciji-Budžetskom poslovanju i unos korekcija po nalogu Odsjeka za trezor, vrši sravnjenje pomoćne evidencije potraživanja sa Glavnom knjigom trezora, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika
Odgovornost: odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran za zakonito blagovremeno i ekonomično izvršenje povjerenih poslova, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 8.
Opis poslova: priprema dokumentaciju za plaćanje za mjesne zajednice i vodi pomoćnu evidencije o troškovima i prihodima mjesnih zajednica, vodi i dostavlja sve potrebne statističke evidencije i podatke iz djelokruga rada i dostavlja nadležnim statističkim i drugim organima, priprema dokumentaciju i podnosi zahtjev za refundaciju sredstava po zakonu (bolovanje preko 30 dana, porodiljko bolovanje i sl.), popunjava trezorski obrazac broj 3 za potrošačke jedinice Grada u vezi sa blagajničkim poslovanjem, sastavlja knjižne obavijesti u slučaju reklamacionih postupaka za sve potrošačke jedinice Grada, sastavlja dnevne izvještaje o izvršenim plaćanjima (AS), obavlja i druge poslove poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje povjerenih poslova, odgovoran je za primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast kao i za tačnost pruženih podataka, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 9.
Opis poslova: priprema i vrši obračun plata i svih drugih isplata vezanih za primanja radnika, priprema i vrši obračun odborničkih naknada i drugih isplata odbornicima, priprema i vrši obračun naknada članovima Nadzornog odbora, priprema i vrši obračun naknada članovima Gradske izborne komisije, priprema i vrši obračun naknada članovima Odbora za žalbe, priprema i vrši obračun naknada po putnim nalozima za službena putovanja, priprema i vrši obračun naknada volonterima, priprema i vrši predaju poreskih prijava vezanih za poreze i doprinose (MOP prijave) kao i vrši usaglašavanje evidencija o porezima i doprinosima sa Poreskom upravom, popunjava trezorske obrasce 4 i 5 za navedene isplate, vodi registar plata, popunjava statističke obrasce vezane za isplatu plata i naknada, priprema uvjerenja o visini plata i naknada zaposlenih radnika, vrši obradu zahtjeva za kredite zaposlenih, svakodnevno prati realizaciju plaćanja, sortira, odlaže i čuva dokumentaciju po knjizi isplata, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje povjerenih poslova, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 10.
Opis poslova: vrši kreiranje svih izlaznih faktura, vrši obračun izlaznog PDV-a, vodi knjigu izlaznih faktura, razvrstava i arhivira izlazne fakture, ugovore i dr, vrši usaglašavanje potraživanja sa dužnicima, vrši usaglašavanje pomoćne evidencije potraživanja sa Glavnom knjigom trezora, podnosi Poreskoj upravi sve zahtjeve za preknjižavanje, povrat sredstava u ime Gradske uprave, učestvuje u izradi izvještaja o naplati potraživanja po periodioma, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika
Odgovornost: odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršenje povjerenih poslova, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: šesta kategorija
Zvanje: viši stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 11.
Opis poslova: prati stanje razvoja u oblasti obrazovanja i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti, vrši upravne i druge poslove iz svog djelokruga, izrađuje informativno-analitičke materijale za Skupštinu Grada iz oblasti obrazovanja, blagovremeno i ažurno vodi razne evidencije iz oblasti obrazovanja, obrađuje i dostavlja potrebne podatke, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada, vodi i dostavlja statističke i druge podatke iz djelokruga rada, analizira i dostavlja analize stanja u područjima iz djelokruga rada, izrađuje opšta akta za Skupštinu Grada iz oblasti obrazovanja, vodi evidenciju i obezbjeđuje sprovođenje zaključaka Skupštine Grada, vrši pripreme za upis učenika u prvi razred osnovne škole i dostavlja izvještaj o upisu, obavlja poslove u vezi stipendiranja učenika i studenata i naučno-istraživačkog rada, blagovremeno i ažurno vodi razne evidencije iz oblasti obrazovanja i nauke te unosi potrebne podatke u GIS, prati stanje i razvoj u oblasti nauke i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti, izrađuje informativno-analitičke materijale za Skupštinu Grada iz oblasti nauke, ostvaruje saradnju sa ustanovama i institucijama vezane za poslove iz svog djelokruga, blagovremeno i ažurno vodi razne evidencije iz ovih oblasti i dostavlja potrebne podatke, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i radnih zadataka, odgovoran je za primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast kao i za tačnost pruženih podataka, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 12.
Opis poslova: izvršava poslove utvrđene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i vrši kontrolu i nadzor nad: zdravstvenom zaštitom životinja, obavljanjem veterinarske djelatnosti, otkrivanjem, sprečavanjem pojave, suzbijanja i iskorjenjavanja zaraznih bolesti životinja, sprečavanjem pojave i širenja bolesti koje su zajedničke za ljude i životinje (zoonose), veterinarsko-sanitarnom kontrolom uzgoja, držanja i prometa životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, hrane za životinje i vode, reprodukcijom domaćih životinja, vještačkom osjemenjavanju domaćih životinja, suzbijanjem steriliteta, zoohigijenskim uslovima i tehnološkim mjerama uzgoja i držanja životinja, zaštitom okoline u uzgoju i iskorištavanju domaćih životinja, proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje, ispitivanjem, odobravanjem za stavljanje u promet, proizvodnjom i izradom, prometom, oglašavanjem, ministarstva veterinarskih lijekova i ljekovitih dodataka radi zdravstvene zaštite životinja, naročito u pogledu njihovog kvaliteta, djelovanja ostataka lijekova i namirnica životinjskog porijekla veterinarsko-medicinskih i homeopatskih proizvoda, upotrebom ljekovite hrane za životinje, veterinarskom kontrolom u proizodnji i prometu namirnica animalnog porijekla, njihovom obilježavanju i nadzor u pogledu higijenske ispravnosti i kvalitet, veterinarsko-sanitarnom kontrolom objekata za proizvodnju namirnica animalnog porijekla, kontrolom realizacije izdatih odobrenja za uvoz životinja, namirnica, sirovina, otpadaka, sjemena za vještačko osjemenjavanje i oplođenje jajnih ćelija za oplodnju životinja, kontrolom provođenja karantiskih mjera i uslova za stavljanje u karantin uvezenih i drugih životinja, obavlja i druge poslove nadzora u oblasti veterinarstva kada je to određeno posebnim zakonom, vodi evidenciju o izvršenim pregledima u mjestu proizvodnje animalnih namirnica (klaonice, mljekare, objekti za preradu i dr.), obavlja druge vrste poslova iz oblasti veterinarstva u okviru svojih nadležnosti predviđenih zakonom
Odgovornost: odgovornost za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika i da u vršenju nadzora preduzme, predloži ili odredi mjeru za koju je ovlašten, da predloži ili pokrene postupak pred nadležnim organom zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno neispravnosti, da ne prekorači svoja zakonska ovlaštenja, da postupa u skladu sa Kodeksom državnih službenika i Kodeksom inspektora, da svojom greškom ne prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu štetu subjektu, obavještava direktora Inspektorata, Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja o pojavama bitnijeg narušavanja samostalnosti i nezakonitog uticaja na njegov rad, za svoj rad inspektor je odgovoran u skladu sa zakonom
Kategorija: četvrta kategorija
Zvanje: ne razvrstava se

Za radno mjesto označeno pod brojem 13.
Opis poslova: upisuje u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih što obuhvata: upis, izvještaj nadležnim matičarima o izvršenom upisu, izdavanje izvoda, popunu statističkih obrazaca i unos podataka u elektronsku bazu, izdaje izvode iz matičnih knjiga, izdaje uvjerenja iz matičnih i drugih knjiga, izdaje uvjerenja o državljanstvu, prikuplja podatake za sastavljanje smrtovnice, upisuje promjene u matične knjige, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (uvjerenja za studente za smještaj u studentski dom i ostvarivanje drugih prava studenata, potvrde o izdržavanju članova porodica lica koja radu u inostranstvu, potvrde o životu, kućne liste za inostranstvo, potvrde o troškovima sahrane radi njihove naknade u inostranstvu i drugo), pruža građanima potrebnu pomoć i obavještenja koja im olakšavaju ostvarivanje njihovih prava i dužnosti, ovjerava potpise, rukopise i prepise, obavlja administrativne poslove za savjete mjesnih zajednica na svom području, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovornost za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, za svoj rad odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: sedma kategorija
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 14.
Opis poslova: ovjerava prepise, rukopise i potpise, izdaje radne knjižice i unosi promjene u radne knjižice, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (uvjerenja za studente za smještaj u studentski dom i ostvarivanje drugih prava studenata, potvrde o izdržavanju članova porodica lica koja rade u inostranstvu, potvrde o životu, kućne liste za inostranstvo, potvrde o troškovima sahrane radi njihove naknade u inostranstvu i dr.), obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu neposrednog rukovodioca
Odgovornost: odgovara za pravilnu primjenu propisa vezano za ovjeravanje potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o kojima se ne vodi službena evidencija, odgovara za pravilnu primjenu metoda rada,postupaka ili stručnih tehnika, za svoj rad odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: sedma kategorija
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 15.
Opis poslova: preuzima sve riješene predmete i razvodi ih po klasifikacionim znacima, obezbjeđuje ispravnost registraturskog materijala i arhivske građe koju je preuzeo u arhivu, vodi arhivsku knjigu, izdaje na uvid registraturski materijal i arhivsku građu, izdaje prepis arhivske građe na zahtjev fizičkih i pravnih lica za njihovu upotrebu, vrši odabir arhivske građe iz registraturskog materijala i predlaže za uništenje, vrši redovno održavanje arhivskog materijala, radi i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu načelnika odjeljenja i šefa odsjeka
Odgovornost: odgovara za pravilno i uredno sređivanje, odlaganje, čuvanje i izlučivanje arhivske građe, odgovara za uredno vođenje arhivske knjige, odgovara za izdavanje i ovjeravanje prepisa dokumenata iz okončanih predmeta koji se nalaze u arhivi, odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, za svoj rad odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: sedma kategorija
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 16.
Opis poslova: vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje: pružanje komunalnih usluga, održavanje i korišćenje: javnih saobraćajnih površina u naselju (pločnici, trgovi i saobraćajnice), javnih površina i drvoreda, objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovodne mreže i javnih izliva i fontana, javne kanalizacione mreže,objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda iz naselja,objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka, objekata za proizvodnju i distribuciju toplote,objekata za distribuciju gasa,željezničkih i autobuskih stanica i stajališta, javnih kupatila i kupališta,česmi i bunara, javnih skloništa, javnih toaleta, septičkih i osočnih jama, dječjih igrališta, tržnica,stočnih i drugih pijaca,javnih prostora za parkiranje vozila,objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azili), vršenje dimnjačarske djelatnosti, vršenje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukama organa Grada, održavanje kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen-obilježja, postavljanje poslovnog imena, natpisa i reklama, održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenost Grada, održavanje i čistoća korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području Grada, održavanje vanjskih ograda i rukohvata (mostovi, javna stepeništa i slično), odvoz otpada iz domaćinstava i drugog komunalnog otpada, kao i građevinskog otpadnog materijala, postavljanje posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke, vodi evidenciju divljih deponija u GIS-u
Odgovornost: odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada,postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i efikasno izvršavanje povjerenih poslova, za racionalno i ekonomično korištenje povjerenih sredstava rada, za svoj rad odgovoran je načelniku Komunalne policije
Kategorija: četvrta kategorija
Zvanje: ne razvrstava se

Za radno mjesto označeno pod brojem 17.
Opis poslova: vrši poslove pismenog prevođenja sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik za potrebe Kabineta Gradonačelnika, Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i druge organizacione jedinice po potrebi, vrši poslove simultanog/konsekutivnog prevođenja sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik za potrebe Kabineta Gradonačelnika, Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i druge organizacione jedinice po potrebi, vrši poslove poslovne korespondencije na engleskom jeziku, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 18.
Opis poslova: učestvuje u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za potrebe Skupštine Grada, predsjednika Skupštine Grada i potpredsjednika Skupštine Grada, učestvuje u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za potrebe komisija i drugih radnih tijela Skupštine Grada, vodi tehničku pripremu održavanja sjednica Skupštine Grada, vodi zapisnik o njenom radu, obezbjeđuje tehničku izradu akata koje donosi Skupština Grada, njihovu dostavu i priprema akte za objavljivanje u “Službenom glasniku Grada Bijeljina”, u okviru djelokruga rada sarađuje sa nadležnim organima i ustanovama u cilju obezbjeđenja potrebnih materijala i tehničkih uslova za Skupštinu Grada, učestvuje u obavljanju stručnih i administrativnih poslova za potrebe narodnih poslanika u Narodnoj skupštini RS, poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH sa područja Grada Bijeljina, obezbjeđuje dostavu materijala i drugih akata, vrši i druge poslove vezane za rad Skupštine Grada, predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika, odbornika i dr.
Odgovornost: odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za zakonito, blagovremeno, kvalitetno i ekonomično izvršavanje povjerenih poslova, za svoj rad odgovoran je sekretaru Skupštine Grada
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 19.
Opis poslova: prima nabavljena sredstva u magacin, izdaje sredstva iz magacina na osnovu ovjerene i potpisane dokumentacije, vodi skladišnu evidenciju, obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca
Odgovornost: odgovoran je za pravilnu primjenu propisa, metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovara za zakonitost rada iz djelokruga svog radnog mjesta, odgovoran za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost izvršenja poslova u Odsjeku, za svoj rad odgovara i šefu Odsjeka
Kategorija: sedma kategorija
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 20.
Opis poslova: učestvuje u organizaciji i realizaciji raznih manifestacija i javnih skupova koje organizuje Grad, vodi evidenciju o zaključcima skupštine iz djelokruga rada Odsjeka, vodi evidenciju o odborničkim pitanjima koja se odnose na poslove iz nadležnosti Odsjeka, inicira i predlaže donošenje internih opštih akata kojima se uređuje red i ponašanje zaposlenih i stranaka u objektima Gradske uprave, prati primjenu internih opštih akata o kućnom redu i o izvršavanju dužnosti portirsko-čuvarske službe i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera u slučajevima neprimjenjivanja, učestvuje u realizaciji projekata investicionog održavanja objekata Gradske uprave i o tome podnosi odgovarajuće informacije i izvještaje, učestvuje u organizaciji i praćenju rada internih kuhinja te vodi odgovarajuće evidencije u pogledu korisnika, cijena usluge i troškova, učestvuje u organizaciji i praćenju rada javne kuhinje i vodi odgovarajuće evidencije, vrši analize utroška materijala u pripremi hrane i pića, te predlaže odgovarajuće mjere, učestvuje u pripremi plana javnih nabavki za potrebe Odsjeka, priprema tendersku dokumentaciju u okviru djelokruga rada, dostavlja informacije i podatke iz djelokruga rada koji su potrebni za izradu planova i programa iz djelokruga rada Odsjeka i učestvuje u njihovoj izradi, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovoran je za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršavanje poslova iz djelokruga rada, odgovara za pravilnu upotrebu povjerenih sredstava rada, pravilnu primjenu metoda i tehnika rada, za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.
VŠS ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, ekonomskog ili građevinskog smjera, devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.
VSS-završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, građevinski fakultet (smjer niskogradnja – putevi), tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.
VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, saobraćajni ili građevinski fakultet (smjer niskogradnja), jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.
VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, građevinski ili tehnički fakultet, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.
VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 6.
VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet ili ekonomski fakultet, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 7.
VSS, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 8.
VSS, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 9.
VSS, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje najmanje sa 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 10.
VŠS ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomskog smjera, devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 11.
VSS, završen fakultet ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 12.
VSS- odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova dipl. veterinar ili doktor veterinarske medicine, najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 13.
IV stepen, srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, društvenog smjera obrazovanja, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, položen poseban stručni ispit za matičara, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 14.
IV stepen gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 15.
IV stepen, gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 16.
VSS VII-1 završen fakultet ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit “B” kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 17.
VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, Filološki fakultet, smjer Engleski jezik (odnosno, Enngleski jezik i književnost) ili drugi fakultet društvenog ili prirodnog smjera na kojem se izučava engleski jezik, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru, prethodna provjera znanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 18.
VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, pravnog ili ekonomskog smjera obrazovanja, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi

Za radno mjesto označeno pod brojem 19.
SSS, IV stepen, završena srednja ekonomska škola, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 20.
VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, društvenog smjera obrazovanja, jedna godina radnog iskustva traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

Izuzetno status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi u roku od šest mjeseci prestaje mu radni odnos.

V – Potrebna dokumenta:
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu na javni konkurs – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2) diplomu o završenoj stručnoj spremi;
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
5) dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto označeno pod brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19. i 20;
6) dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara za radno mjesto označeno pod brojem 13.;
7) dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 16.;

Dokazi – kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavješetenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog Konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

VI – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije releventne za javni konkurs:
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.
Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 42/17).
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članom 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Broj: 02-120-84/20
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare