Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za objavljivanje propisa - 1 (jedan) izvršilac

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ostalo, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
24.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Sektor za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade, zaključke Vlade i institucionalnu saradnju-Odsjek za objavljivanje propisa, realizaciju i praćenje zaključaka, odluka i stavova Vlade Federacije BiH.

1.Stručni saradnik za objavljivanje propisa - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova:
-Vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova propisanih zakonom i poslovnicima za dostavljanje na objavljivanje „Službenim novinama Federacije BiH” propisa i drugih akata koje donosi Vlada, Parlament, predsjednik Federacije, Ured OHR-a, Ustavni sud
Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine i drugi ovlašteni donosioci
propisa;
-zaprima, obrađuje i prosljeđuje na dalji postupak zahtjev za ispravke objavljenih akata
u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade i nakon provedenog postupka priprema za slanje na objavu u „Službenim novinama Federacije BiH”; stara se o blagovremanoj dostavi akata na objavljivanje;
-vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka, pomoćnik sekretara i sekretar Vlade
Visina pripadajuće netto plaće:1,165,50 KM


Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizacij, i to:
- VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne struke, drugog fakulteta društvenog smjera ili fakulteta humanističkih nauka,
- najmanje jedna godina radnog staža,u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko
- podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba
3.Kandidati, za stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne
službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini
ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike
izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (originali ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči
Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine-Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Generalnom
sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta
iz tačke 2.i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare