Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za normativne i upravno - pravne poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Goražde
Rok prijave:
21.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, br. 3/18), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije
BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na zahtjev Ureda premijera i Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu premijera i Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

1. Stručni saradnik za normativne i upravno - pravne poslove – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova:
-kordiniranje i praćenje aplikacija za projekte u procesu pridruživanja evropskim asocijacijama i predpristupnim fondovima;
-praćenje izvršenja mjera poduzetih od
strane Premijera i Vlade;
-pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova iz predhodne tačke, kao i preduzimanje mjera na sprečavanju nastanka
štetnih posljedica, odnosno mjera i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica u skladu sa nadležnostima Ureda;
-druge poslove i zadatke za koje je stručno osposobljen kao i poslove utvrđene zakonom i ovim Pravilnikom u zavisnosti od potrebe i ovlaštenja rukovodioca.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi:
Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova pravne ili upravne struke
- 1(jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
01.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original
ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII
stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana
diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od
država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu
državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne
službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika:

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči
Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine –prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Uredu premijera i Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova
iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare