Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za lokalni razvoj, pripremu, izradu i praćenje implementacije projektnih prijedloga u Kabinetu općinskog načelnika

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
27.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novo Sarajevo
06 / 99702. Stručni saradnik za lokalni razvoj, pripremu, izradu i praćenje implementacije projektnih prijedloga u Kabinetu općinskog načelnika - Odsjek za upravljanje lokalnim razvojem - 2 (dva) izvršioca

02.Opis poslova: radi na pripremi i provedbi općinskih razvojnih projekata; prati objavljene natječaje i prikuplja potrebnu dokumentaciju; priprema dokumentaciju za kandidiranje projekta na objavljene natječaje; sudjeluje u realizaciji projekata koje financira Općina, više razine vlasti, međunarodne organizacije ili bilo koji drugi donator; prati realizaciju općinskih razvojnih planova i planova implementacije; sudjeluje u izradi programa razvoja i integrirane strategije razvoja općine; ostvaruje kontakte sa udruženjima i drugim organizacijama u cilju praćenja problematike društvenog razvoja; obrađuje i analizira podatke neophodne za praćenje stanja u oblasti društvenog razvoja; ostvaruje kontakte sa udruženjima i drugim organizacijama u cilju praćenja problematike u području zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa; obrađuje i analizira podatke neophodne za praćenje stanja u području zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa; kontaktira i surađuje sa međunarodnim institucijama i organizacijama; prati programe međudržavne suradnje, programe međunarodnih fondova, a sve u cilju privlačenja sredstava za općinske razvojne projekte; prikuplja sekundarne i primarne podatake bitne za lokalni ekonomski razvoj, koji uključuju informacije o poslovnom okruženju, investitorima, projektima, tvrdoj i mekoj poslovnoj infrastrukturi, sa ciljem pružanja pravovremenih i pouzdanih informacijama svim zainteresiranim stranama; vrši statističku obradu podataka i statistička istraživanja; promovira dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između općinskih službi i vanjskih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.); obavlja stručne poslove vezane za promociju općine Novo Sarajevo kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija; prezentira i promovira projekte i općinu potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama; uspostavlja i održava redovnu saradnju sa potencijalnim financijerima razvojnih projekata (banke, fondovi, institucijonalni investitori, itd.) sa ciljem identificiranja i razvoja optimalnog modela financiranja projekata; priprema i prezentira početne analize i analizu podataka o investitorima te priprema prijedloge sa kojim investitorima treba nastaviti suradnju; priprema i podnosi prijave po raspisanim javnim natječajima viših razina vlasti; priprema projekte i projektne prijedloga za potrebe podnošenja zahtjeva za eksternim financiranjem; učestvuje u izradi socio-ekonomske analize stanja kroz izrade analize stanja ekonomije općine Novo Sarajevo; koordinira procese izrade plana lokalnog ekonomskog razvoja općine kao sastavnog dijela integrirane strategije razvoja općine; sudjeluje u izradi, ažuriranju i prezentaciji integrirane strategije razvoja općine; učestvuje u poslovima implementacije strategije razvoja na dnevnoj osnovi, sukladno zadacima postavljenim od pomoćnika načelnika; učestvuje u izradi planova implementacije (1+2) i odgovarajućeg financijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz akcionih planova i plana lokalnog ekonomskog razvoja kao sastavnog dijela integrirane strategije lokalnog razvoja općine; učestvuje u procesima usaglašavanja izrade budžeta i planova implementacije; učestvuje u procesu izrade godišnjih planova općinskih službi i osigurava uključivanja prioriteta, programa i projekata iz plana lokalnog ekonomskog razvoja integrirane strategije razvoja općine; prati implementaciju plana lokalnog ekonomskog razvoja i vrši analizu ostvarenja i učinka implementacije plana lokalnog ekonomskog razvoja te podnosi izvještaj šefu Odsjeka; vodi ukupne evidencije ključnih indikatora lokalnog ekonomskog razvoja, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora vezanih za lokalni ekonomski razvoj, a u skladu sa integriranom strategijom razvoja općine i zahtjevima šefa Odsjeka; priprema i podnosi godišnji izvještaj o napretku implementacije plana lokalnog ekonomskog razvoja u sklopu integrirane strategije razvoja općine; pokreće procese revidiranja ili izrade plana lokalnog ekonomskog razvoja na temelju gore navedenih izvještaja; analizira učinak i doprinos općinskih službi implementaciji plana lokalnog ekonomskog integrirane strategije razvoja općine; predlaže mjere za unapređenje poslovnog okruženja, mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora; redovito usmeno ili pismeno upoznaje šefa Odsjeka o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; priprema i podnosi prijave po raspisanim javnim natječajima viših razina vlasti; iniciranje i izrada projektnih prijedloga, projekata i aktivnosti koji će se provoditi u Centru za razvoj karijere, Memorijalnom centru i centrima za zdravo starenje, kao i nadzor i izvještavanje o realizaciji; redovito prati dostupne ekstrene izvore financiranja za realizaciju projekata iz razvojne strategije (viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije, finansijske institucije i sl.; priprema mjesečna izvješća o raspoloživosti, dostupnosti i uvjetima dobivanja eksternih financijskih sredstava za financiranje projekata; priprema, kandidira i prati realizaciju projekata za finansiranje kod međunarodnih i finansijskih organizacija i fondova i drugih zainteresovanih domaćih i stranih investitora, u saradnji sa drugim službama; pruža potporu svim službama u pripremi projekata i projektnih prijedloga; surađuje sa drugim općinama na identificiranju i pripremi projekata međuopćinske suradnje; surađuje sa nevladinim organizacijama, udrugama, razvojnim agencijama, organizacijama i institucijama viših razina vlasti, donatorskim i investicijskim organizacijama na pripremi projekata, projektne dokumentacije i projektnih prijedloga; vodi bazu podataka o implementiranim projektima, projektima u procesu implementacije i projektima u pripremi; učestvuje u pripremi promotivnih materijala i promociji strategije te promociji novih investicionih ulaganja i investicionih potencijala općine; podnosi pismeno polugodišnje izvješće šefu Odsjeka o svom radu; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:


Za poziciju 02:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet ekonomske ili pravne struke ili fakultet tehničkog smjera
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- znanje engleskog jezika

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o poznavanju rada na računaru i korištenju software-a za statističku obradu podataka (za poziciju 10)
5.dokaz o znanju/poznavanju engleskog jezika (za pozicije 02 i 10) ( u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH", broj 51/16 i 59/16)
6. dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara (za poziciju 06)
7. dokaz o profesionalnom zvanju certificiranog računovođe (za poz. 11.)
8.kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (poz. 01. i 02.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
9. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radih mjesta državnih službenika
u Općini Novo Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare