Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.07.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za ljudske resurse

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
14.07.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo


SLUŽBA ZA IMOVINSKO- PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR I STAMBENE POSLOVE
01. Stručni savjetnik za rješavanje u stambenoj oblasti - 1(jedan)izvršilac
SLUŽBA KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA
02. Stručni saradnik za ljudske resurse -1(jedan)izvršilac

01.Opis poslova: Obavlja najsloženije poslove koji podrazumjevaju odgovornost, visok stepen stručnosti i samostalan rad u stambenoj oblasti. Samostalno obavlja poslove koje mu povjeri pomoćnik općinskog načelnika i šef Odsjeka. Vodi postupak po osnovu privatizacije, restitucije, kupovine i prodaje stanova. Izrada ugovora o zakupu stanova, davanje mišljenja i izjašnjenja
Općinskom pravobranilaštvu iz nadležnosti Službe. Radi potrebne izvještaje i informacije iz Odsjeka.
Analizira, inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih i drugih propisa iz nadležnosti
Odsjeka. Priprema prijedloge iz djelokruga nadležnosti radnih tijela Općinskog vijeća. Nakon odlučivanja i razmatranja dostavljenih prijedloga nadležnoj Komisiji općinskog vijeća izrađuje prednacrte Odluka i Rješenja koje potpisuje Predsjednik komisije za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo. Obavlja terenske uviđaje, vodi usmene rasprave, saslušava stranke i
svjedoke, sačinjava zapisnike i pribavlja svu neophodnu dokumentaciju s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja. Za svoj rad odgovara šefu odsjeka i pomoćniku Općinskog načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

01.Opis poslova: Vrši analizu podataka iz baze, prikuplja, sređuje i obrađuje podatke i uspostavlja
odgovarajuće datoteke o uposlenim u Općini. Vodi brigu o personalnim dosjeima državnih službenika i namještenika i vrši ažuriranje podataka iz dosjea sa kompletnom pratećom dokumentacijom i rješenjima o pravima i dužnostima uposlenih. Učestvuje u unošenju i ažuriranju evidencije o uposlenicima u kadrovskom programu.Vrši izradu uvjerenja iz službene evidencije o
činjenicama koje se odnose na radno – pravni status uposlenih u Općini i uposlenika kojima je prestao radni odnos. Izrađuje izvještaje o stanju ljudskih resursa u Općini. Učestvuje u koordiniranju poslovima oko ocjene rada za službenike i namještenike bazirano na godišnjem planu rada.
Učestvuje u izradi pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i
namještenika iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosom. Obavlja poslove evidentiranja i prijavljivanja uposlenih kod nadležnih institucija (poreska uprava, zdravstveno i penzijsko osiguranje), te provođenja odgovarajućih promjena kod istih. Učestvuje u izradi ugovora sa licima na stručnom osposobljavanju. Učestvuje u provođenju planova i programa za obučavanje i osposobljavanje uposlenih. Za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Rukovodiocu Službe kabineta Općinskog načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:
Za poziciju 01.
- VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet
- najmanje 3(tri) godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru
Za poziciju 02.
- VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – fakultet
društvenog smjera
- najmanje 1(jedna) godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.


Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo
sa pozivom na broj: 10-30-8-442/20"


DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare