Stručni saradnik za ljudske resurse

3 dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
21.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12” ), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica , objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta mjesta državnih službenika
u Gradu Zenica.
U Službi kabineta Gradonačelnika:

02. Stručni saradnik za ljudske resurse - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:
Pomaže u prikupljanju, analiziranju i obradi podataka iz baze o
zaposlenicima Grada. Prati ponude ovlaštenih lica za stručnim usavršavanjem i iste
blagovremeno prosljeđuje odgovarajućim gradskim službama i sektorima. Obavlja
jednostavnije upravno-pravne poslove iz djelokruga Odsjeka, pomaže u izradi rješenja
kojima se odlučuje o pravima i obavezama službenika i namještenika iz radnog odnosa.
Učestvuje u izradi izvještaja o stanju ljudskih resursa u Gradu. Pomaže u provedbi
procedura javnih konkursa i oglasa za prijem državnih službenika i namještenika u radni
odnos. Prikuplja podatke i informacije potrebne za izradu pojedinačnih akta koji se
odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa i
u vezi s radnim odnosom. Vodi i ažurira elektronsku bazu podataka o zaposlenicima
Grada. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za
svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i rukovodiocu Službe. U skladu sa
zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef
Odsjeka, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove,
utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 02.
-VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – Fakultet pravne
struke;
-najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06,
63/08,27/14 i 69/17).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za za popunu radnog mjesta državnih službenika u Gradu
Zenica“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: Agencija za državnu službu Federacije BiH
Adresa:Hamdije Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo
Regija:Kanton Sarajevo regija

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare