Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za ljudske potencijale

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Nauka i obrazovanje, Ostalo, Poslovno savjetovanje i vođenje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i
4/12), a na zahtjev Kabineta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija
za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.


-Stručni saradnik za ljudske potencijale – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: Osigurava usklađenost ljudskih resursa sa federalnom strategijom i
planovima, prati i ocjenjuje njihovo sprovođenje i predlaže mjere za poboljšanja,
operativno priprema godišnji plan ljudskih resursa (uključujući plan zapošljavanja i
eventualno, plan zbrinjavanja), koordinira i prati sprovođenje i predlaže i predlaže mjere
za poboljšanja, učestvuje u izradi nacrta budžeta u dijelu koji se odnosi na funkcije
upravljanja ljudskim resursima (planiranje, organizacija i sistematizacija radnih mjesta;
selekcija i zapošljavanje, upravljanje učinkom i upravljanje obukom), učestvuje u analizi
i ažuriranju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, pruža stručnu podršku i daje savjete
Šefu Odsjeka i ostalim rukovodiocima u vezi sa aktivnostima selekcije i zapošljavanja
službenika i namještenika, sarađuje i koordinira aktivnosti sa Agencijom za državnu
službu, te ostvaruje saradnju sa zavodima, fondovima i drugim institucijama čija
djelatnost je vezana za personalne poslove, organizuje i provodi postupke prijema
državnih službenika i namještenika u radni odnos u Kabinetu, vodi poslove izrade i
donošenja pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti
službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, analizira
stanje i predlaže mjere za unapređivanje aktivnosti obuke i razvoja ljudskih resursa,
sarađuje i koordinira aktivnosti u vezi sa obukom na nivou Federacije BiH, vodi analizu
potreba za obukom, određuje njenu dinamiku, metode i sadržaj, organizuje i provodi
izradu godišnjih planova obuke, te osigurava njihovu efikasnu realizaciju, prati
realizaciju godišnjih planova obuke, daje ocjenu kvaliteta i uticaja realizovanih programa
obuke i predlaže mjere poboljšanja, predlaže mjere i daje smjernice u vezi sa ocjenom
rada i upravljanjem učinkom službenika i namještenika, priprema interne akte i
koordinira postupak ocjenjivanja rada za službenike i namještenike, priprema interne
akte u vezi sa nagrađivanjem i napredovanjem službenika i namještenika, osigurava
efikasno korišćenje godišnjih odmora i drugih vidova odsustva službenika i
namještenika, osigurava efikasno vođenje personalnih evidencija/dosijea, te ažuriranje i
korišćenje podataka o službenicima i namještenicima, priprema odgovarajuće izvještaje
iz svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove po nalogu potpredsjednika FBiH i
Sekretara.Neposredno odgovara šefu Odsjeka kojem podnosi izvještaj o radu.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi:
Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s 180 ECTS bodova, fakultet političkih
nauka, smjer – odsjek socijalni rad
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje stranog jezika
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu,
dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao
namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa, 3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.


Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 –
prečišćeni tekst).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kabinetu
potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare