Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za lična stanja građana i normativne poslove (matičar) u Službi za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Zavidovići
Rok prijave:
22.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Zavidovići, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići


5/65602. Stručni saradnik za lična stanja građana i normativne poslove (matičar) u Službi za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu- 1 (jedan) izvršilac02. Opis poslova: rješavanje u složenim upravnim postupcima i donosi rješenja iz oblasti ličnih stanja građana, matičnih evidencija, te vrži stručne poslove iz tih oblasti, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari (skraćeni upravni postupak), predlaže donošenje općinskih propisa iz nadležnosti Odsjeka i Službe i aktivno učestvuje u izradi tih propisa, pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata iz nadležnosti Službe, vodi postupak utvrđivanja činjenica za koje se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, izrađuje analize, izvještaje, ingormacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Odsjeka, obavlja poslove iz Porodičnog zakona Federacije BiH iz općinske nadležnosti, obavlja poslove matičara u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, prima prijave sa dokumentacijom osoba koje namjeravaju sklopiti brak, po službenoj dužnosti provjerava da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za postojanje i punovažnost braka osoba koje namjeravaju sklopiti brak, vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja po zahtjevima za odobrenje zaključenja braka uz prisustvo jednog budućeg bračnog partnera i punomoćnika drugog bračnog druga, , izdaje prvi vjenčani list, vodi matične knjige državljanja, rođenih, vjenčanih i umrlih , te njihove duplikate, vodi bazu podataka iz matičnih knjiga, izdaje izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige, vrši pripremu cjelokupne dokumentacije za sklapanje braka, upisuje promjene u matične knjige i o tome obavještava druge matičare i druge institucije, sastavlja i dostavlja nadležnim sudovima smrtovnice, sastavlja zapisnike o priznavanju očinstva i materinstva i dostavlja Centru za socijalni rad i drugo, sastavlja mjesečne statističke izvještaje, vrši upis jedinstvenog matičnog broja, vrši prepis podataka iz matičnih knjiga u elektronske matične knjige, prima stranke i daje razna objašnjenja i obavještenja, vrši registraciju i preregistraciju birača i provjerava da li se stranka nalazi na biračkom spisku, odgovoran je za tačnost biračkih spiskova, vrši brisanje umrlih osoba sa biračkog spiska uz odgovarajuće obrasce, sarađuje i razmjenjuje infomacije sa drugim općinama, regionalnim i državnim tijelima u vezi poslova iz nadležnosti Odsjeka, obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik, vrši praćenje i kontrolu kvaliteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenja usluga po nalogu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika, provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova, obavlja poslove višeg stručnog saradnika za lična stanja građana i normativne poslove u slučaju njegove odsutnosti sa posla , obavlja i duge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu općinskog načelnika i pomoćnika načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta


Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br 10/18)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare