Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za kulturu, sport i vjerska pitanja

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Goražde
Rok prijave:
20.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br. 3/18), a na zahtjev Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Goražda
06-1087/18


03.Stručni saradnik za kulturu, sport i vjerska pitanja, Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac


03.Opis poslova: Prati stanje i predlaže mjere na prevazilaženju stanja finansiranja iz oblasti
kulture, sporta i vjerskih pitanja;Predlaže mjere za unapređenje vjerskih sloboda i u tom cilju
surađuje sa Komisijom za vjerska pitanja Gradskog vijeća Goražde i vjerskim ustanovama;Prati
i proučava stanje u oblasti kulture, predlaže odgovarajuće mjere u toj oblasti i predlaže mjere o
zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa;Sarađuje sa pravnim subjektima i drugim organizacijama iz
oblasti kulture, sporta i vjerskih pitanja;Priprema poslove u vezi sa izradom informacija i izvještaja za Gradsko vijeće; Organizuje tribine, muzičke i sportske manifestacije, izložbe i slično;Ažurno vodi evidenciju kulturnih i sportskih aktivnosti;Razmatra zahtjeve koji se odnose na oblast kulture, sporta, vjerskih pitanja i slično;Prisustvuje javnim raspravama i daje mišljenje na prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti kulture, sporta,vjerskih pitanja, i slično;Sarađuje sa Odsjekom za upravljanje razvojem u segmentu dostavljanja neophodnih podataka za centralizovanu bazu podataka; Pomaže pomoćniku Gradonačelnika u
pripremi izvještaja o implementaciji projekata iz Godišnjeg plana rada Službe, a koji su izvedeni
iz Akcionog plana za prioritetne mjere i projekte;Izvještaj o svom radu podnosi pomoćniku
Gradonačelnika;Obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Bosanskopodrinjskom
kantonu Goražde kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 03:
- VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja pravne I upravne struke ili druge struke društvenog smjera;
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima struke;
- položen ispit općeg znanja;
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3.Kandidati, za stručnog saradnika za pozicije 02. i 03., a koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini
ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Goražda “

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare