Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.04.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Čelić, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čelić

4 / 453

-Stručni saradnik za komunalnu naknadu i upravno pravne i stambene poslove - 2 (dva) izvršioca

Opis poslova:prati zakonske propise i propise Općinskog vijeća, koji se odnose na oblast korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, prati stanja i pojave u navedenoj oblasti i predlaže poduzimanje mjera za rješavanje tekućih pitanja, vodi postupak za uvođenje zajedničkih upravitelja na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, prati zakonske propise i propise Općinskog vijeća koji se odnose na oblast komunalnih naknada, sačinjava i ažurira bazu podataka o komunalnoj naknadi, vodi prvostepeni upravni postupak, izrađuje nacrte rješenja iz oblasti komunalne naknade, supotpisuje rješenja, vrši obradu predmeta po žalbama i priprema za drugostepeni organ, vodi evidenciju izdatih rješenja, vodi postupak radi utvrđivanja činenjica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća rješenja/uvjerenja o tim činjenicama, priprema prijedloge odluka za Vijeće, priprema i podnosi redovan mjesečni izvještaj i ostale izvještaje o radu pomoćniku načelnika svoje službe, za svoj rad direktno je odgovoran pomoćniku načelnika svoje službe, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme, (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu / iskustvu u struci, nalazi se na web stranici Agencije:www.adsfbih.gov.ba ),
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja Ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Čelić''

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare