Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za izbjeglice, raseljene osobe/lica i smještaj socijalno ugroženih lica (m/ž)

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Travnik
Rok prijave:
09.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna,”
broj 7/11 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev
načelnika Općine Travnik, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Travnik

- Stručni saradnik za izbjeglice, raseljene osobe/lica i smještaj socijalno
ugroženih lica – 1 (jedan) izvršilac
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opis poslova: rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku za
priznavanje statusa raseljenih lica i prava raseljenih lica, rješavanje upravnih stvari za
smještaj raseljenih lica, rješavanje upravnih stvari za smještaj socijalno ugroženih lica,
stručna obrada sistematskih rješenja od značaja za oblast raseljenih lica izbjeglica i
drugih socijalno ugroženih lica, sarađuje sa organizacijama koje se bave povratkom
izbjeglih i raseljenih lica i smještajem socijalno ugroženih lica, prati ostvarivanje prava
izbjeglica, raseljenih lica i drugih socijalno ugroženih lica koja se odnose na adekvatan
smještaj i socijalnu adaptaciju, vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se
ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama,
poslovi održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, obavlja i druge poslove po
nalogu pomoćnika načelnika


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove,
utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon stečene visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06,
63/08,27/14 i 69/17).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Travnik“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare