Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za investicijske poslove i regionalno prostorno planiranje

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Grada Sarajeva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Sarajevu

06/1070


- Stručni saradnik za investicijske poslove i regionalno prostorno planiranje u Gradskoj službi za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi evidenciju o modelima ekonomskog iskorištavanja imovine Grada Sarajeva (vrsta ugovornog odnosa, ugovorne strane, vrijednost posla, rok trajanja i sl.), kreira, uredno vodi i ažurira jedinstvenu evidenciju (Registar) projekata Grada Sarajeva u kojima je Grad Sarajevo učestvovao u finansiranju bilo djelimično ili u cijelosti ili na bilo koji drugi način i to u periodu od njegove uspostave do danas sa svim pratećim podacima na osnovu kojih će se redovno pratiti status i stanje dobara finansiranih ili realiziranih kroz projekte, dizajniranje i učinkovito postavljanje infrastrukture u cilju održivog razvoja grada, učestvuje u izradi prijedloga budžeta za rad službe, prati realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja za rukovodioca službe, učestvuje u izradi plana javnih nabavki iz djelokruga Službe, prati njegovu realizaciju, učestvuje u izradi programa i plana rada Službe, prati njegoovu realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja o radu Službe, učestvuje u izradi godišnjeg Programa rada gradonačelnika za pitanja iz nadležnosti Službe, učestvuje u izradi izvještaja gradonačelnika o ostvarivanju gradske politike iz djelokruga rada Službe, učestvuje u izradi plana aktivnosti po pojedinim oblastima iz djelokruga rada Službe, dostavlja periodične izvještaje o svom radu, te obavlja i sve druge prateće poslove kao i poslove po nalogu rukovodioca Službe.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja - prirodno - matematčki fakultet, fakultet za javnu upravu, arhitektonski, građevinski ili elektrotehnički ili mašinski fakultet,
- Najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit

Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Sarajevu"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.V. D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar upraveRegija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare