Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 37., 87., stav 2. i 99. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Gračanica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Općini Gračanica

4 / 460

01.Viši stručni saradnik za prostorno planiranje u Službi za prostorno uređenje, geodetske i
imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac,
02.Stručni saradnik za geodetske poslove u Službi za prostorno uređenje, geodetske i
imovinsko pravne poslove - 2 (dva) izvršioca.

01.Opis poslova: vodi dokumentaciju potrebnu za praćenje stanja u prostoru, prati provođenje dokumenata prostornog uređenja i izrađuje izvještaje o provođenju dokumenata po osnovu uređenja; u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, po svim podnesenim zahtjevima, utvrđuje da li je gradnja u skladu sa dokumentima prostornog uređenja i drugim uslovima za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, izrađuje izvode i daje podatke iz prostorno planske dokumentacije neophodne za izdavanje urbanističke saglasnosti, utvrđuje urbanističko tehničke uslove gradnje, utvrđuje položaj, funkciju i oblikovanje građevine, uslove za uređenje građevinskog zemljišta, vrši obračun rente i skloništa i utvrđuje druge uslove gradnje; izrađuje izvode i daje podatke iz prostorno planske dokumentacije za potrebe Odsjeka i drugih službi; u postupku izdavanja odobrenja za gradnju, po svim podnesenim zahtjevima vrši provjeru i potvrdu kompletnosti projektne dokumentacije; učestvuje u obezbjeđenju neophodnih dokumenata i drugih podataka za izradu dokumenata prostornog uređenja za nosioca priprema, odnosno nosioca izrade dokumenta prostornog uređenja; učestvuje u radu Komisije za davanje stručne ocjene u gradnji na prostoru za koji nisu donešeni regulacioni plan i urbanistički projekat; prati usklađenost prostorno planske dokumentacije sa propisima; učestvuje u izradi plana parcelacije; uspostavljanje jedinstvenog GIS sistema u oblasti prostornog planiranja, korištenja zemljišta i zaštite prostora za područje općine; primjena GIS sistema za sve vrste planskih dokumenata; predlaže opremanje građevinskog zemljišta; priprema stručne podatke za nacrte općinskih propisa iz nadležnosti urbanizma i građenja; vodi evidenciju iz djelokruga svoga rada; priprema podatke za izvještaje i informacije iz oblasti urbanizma i građenja; priprema podatke za uvjerenja iz oblasti urbanizma i građenja; priprema podatke za odgovore na dopise upućene Odsjeku; učestvuje u radu Komisije za tehnički pregled; obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika, njegovog pomoćnika i šefa Odsjeka.

02.Opis poslova: prati, proučava i izvršava zakone i druge propise iz oblasti osnovnih geodetskih radova, katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja; izrađuje redovne i periodične izvještaje i informacije; osigurava primjenu u praksi novih stručnih dostignuća iz oblasti geodezije i katastra; odgovara za blagovremeno, zakonito i kvalitetno vršenje poslova iz oblasti katastra nekretnina; planira i priprema poslove prevođenja katastarskih podataka u digitalni oblik i prati izvršenja ugovora; obezbjeđuje stručan i siguran način korištenja jedinstvenog informacionog sistema katastra FBiH, softverske aplikacije katastar.ba; vrši složene poslove u oblasti premjera i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja i podzemnih instalacija; razvija primjenu satelitskih geodetskih mjerenja i određivanja GMSS tačaka i geodetske osnove; pruža namještenicima potrebnu stručnu pomoć; projektuje i postavlja tačke geodetske osnove sa utvrđivanjem njihovog položaja visine; uspostavlja izradu i održavanje premjera i katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, izrada projekata komasacije zemljišta, kartografisanje i izrada osnovnih karata, poslovi katastarskog plasiranja i bonitiranja zemljišta i utvrđivanje ljestvica katastarskog prihoda; radi geodetsko snimanje podzemnih objekata, instalacija i vodovoda sa izradom baze podataka; učestvuje u izradi dokumentacije i elaborata za komunalne uređaje i instalacije za potrebe općinskog organa uprave i općinskih javnih preduzeća; učestvuje u izradi BPKM; vrši kontrolu i prijem geodetskih elaborata izrađenih od drugih pravnih lica ovlaštenih za obavljanje te djelatnosti, informiše šefa Službe o stanju i problemima u geodetskoj oblasti i predlaže mjere; vodi i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu načelnika Općine, šefa Službe i Odsjeka.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:
-VSS / VII stepen stručne spreme, građevinske struke ili arhitektura, odnosno Visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa ostvarenih 240
ECTS bodova,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
-položen vozački ispit “B” kategorije,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-VSS / VII stepen stručne spreme, geodetske struke, odnosno Visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa ostvarenih 180 ECTS bodova,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
-položen vozački ispit “B” kategorije,
-poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.
godine,
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba),
3. važeća vozačka dozvola “B” kategorije,
4.dokaz po poznavanju rada na računaru,
5.kandidati za radno mjesto 02., koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili Visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike,
6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75
000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Općini Gračanica “

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare