Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za evropske integracije u Službi za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Građevinarstvo i geodezija, Nauka i obrazovanje, Ostalo, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo, Pravo, Telekomunikacije, Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
28.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Općine Centar Sarajevo, Agencija
za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo

01. Stručni saradnik za evropske integracije u Službi za finansije, privredu i lokalno
ekonomski razvoj – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: Vrši pripremu, planiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje projekata i
programa za korištenje sredstava fondova Evropske unije te drugih međunarodnih izvora
finansiranja; obavlja poslove u vezi sa sklapanjem partnerstva povezanih sa programima i
projektima Evropske unije; priprema dokumentaciju za apliciranje prema za fondove Evropske
unije i drugih fondova; učestvuje i realizuje investicione projekte ove službe; provodi politiku u
oblasti turizma; priprema tendersku dokumentaciju, izrađuje ugovore, sačinjava potrebne
izvještaje i dr. Odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove
koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, pravni,
ekonomski, fakultet političkih nauka, saobraćajni, veterinarski, građevinski, prirodno –
matematički fakultet, poljoprivredni, šumarski fakultet
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje jednog stranog jezika


Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original
ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik (pozicije 01 i 02.), a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS
bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici
i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog
ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa c) dokaz o položenom stručnom
ispitu za namještenika
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni
dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom
saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela
stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u
rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom
obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana
prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan
sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo “
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare