Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 31.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za društvene djelatnosti, mlade i NVO

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Kalesija
Rok prijave:
31.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl.37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18),a na zahtjevOpćine Kalesija,Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija 4/540
Radna mjesta:
01.Stručni saradnik za društvene djelatnosti, mlade i NVO-1 (jedan)izvršilac
02.Stručni saradnik za pravne poslove -1 (jedan) izvršilac
03.Viši stručni saradnik za javne nabavke -1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme, do povratka odsutnog državnog službenika sa porodiljskog bolovanja
01.Opis poslova:
Identifikuje probleme i potrebe mladih u lokalnoj zajednici; sarađuje i pruža stručnu pomoć mladima pri organizovanju omladinskih organizacija, izradi projekata i promoviše omladinski rad;prati i analizira podršku mladima iz nevladinog sektora; učestvuje u pripremi i izradi Strategije za mlade; vodi spisak udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade sa mladimaili pružaju podršku aktivnostima mladih; prikuplja, sređuje i obrađujepodatke o aktivnostima Općinskih službi iz oblasti za koju je zadužen i priprema informacije za javnost o tome; prati i analizira društvene uticaje na mlade bilo koje institucije, udruženja ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera; savjetuje mlade u pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza zasnovanih na Zakonu o mladima FBiH i drugim zakonima; koordinira poslove podrške mladima od strane organa uprave, Kantona i viših nivoa vlasti; priprema prijedloge finansiranja i sufinansiranja projekata omladinskih i drugih (NVO) organizacija i Općine, te prati njhovu implementaciju; ostvaruje saradnju i pruža pomoć u radu NVO-a; priprema izvještaje, analize i informacije o realizaciji projekata; koordinira proces uspostavljanja i provođenja politike prema mladima na lokalnom nivou; predlaže i preduzima mjere koje provode nadležni organi u cilju zaštite mladih; prikuplja podatke i vodi evidenciju o preventivnoj vakcinaciji djece, pojavi zaraznih bolesti; prati rad i rezultate organizacija i sportskih asocijacija na području Općine; pruža stručnu pomoć sportskim organizacijama; pomaže novoformiranim sportskim organizacijama u izradi normativnih i drugih akata u vezi sa registracijom sportskih organizacija i društava; pomaže u organizaciji sportskih takmičenja u kategoriji osnovnih i srednjih škola; pomaže u organizaciji radničkih sportskih igara; daje sugestije i mišljenja na poboljšanju rada u oblastima organizacija i ustanova za koje je nadležan; pomaže u organizovanju raznih škola u oblasti sporta (košarke, odbojke, šaha, stonog tenisa, nogometa, karatea i drugih sportova za koje postoje uslovi); pruža stručnu pomoć kulturno-umjetničkim društvima; ostvaruje saradnju sa omladinskim asocijacijama na području Općine, javnim ustanovama u oblasti kulture, informisanja, sportskim savezom i drugim: koordinira aktivnosti na organizovanju kulturnih manifestacija; odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.
02.Opis poslova:Vodi jednostavniji upravni postupak iz nadležnosti općinskog načelnika; vodipostupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se vodislužbena evidencija iizdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; učestvuje u stručnoj obradi sistemskih idrugih pitanja koja služe za izradu akata iz nadležnostiopćinskognačelnika; učestvuje u pripremi sjednica Kolegija općinskog načelnika ivodizapisnik na sjednicama; izrađuje nacrte dnevnog reda ipodsjetnika za sjednice Kolegija općinskog načelnika; izrađuje zaključke Kolegija općinskog načelnika i dostavlja ih nadležnim službama, drugimorganima, organizacijama iinstitucijama na izvršenje; vodi evidenciju zaključaka Kolegija općinskog načelnika; zaprima podneske građana, pravnih lica idrugih subjekata upućenih općinskom načelniku; učestvuje u pripremi iizradi godišnjeg plana nabavki za potrebe službe ieventualnih promjena plana; obavlja idruge poslove po nalogu rukovodioca Stručne službe općinskog načelnika.
03.Opis poslova:Učestvuje u pripremi i izradi Plana nabavki; prati provođenje postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom; izrađuje tendersku dokumentaciju u saradnji sastručnim osobljem; izrađuje tekst objave tendera; učestvuje u poslovima oko prikupljanja ponuda za javne nabavke; pruža neophodnu administrativno-tehničku podršku komisijama za javne nabavke; osigurava blagovremenost javnih nabavki; učestvuje u izradi ugovora iostale prateće dokumentacije u okviru postupka javnih nabavki; vodievidenciju o zaključenim ugovorima iokvirnim sporazumima; relevantnim službama –radnicima dostavlja informacije o zaključenim ugovorima; priprema ivodikomunikaciju sa Agencijomza javne nabavke, Općinskim pravobranilaštvom, dobavljačima, ponuđačima, Službenim glasnikom BiH; prati ikontroliše izvršenje plana nabavke i ugovora; izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki; učestvuje u izradi odgovora na prigovore/žalbe ponuđača; obavlja administrativne poslove u vezi sa javnim nabavkama iosigurava pravilno evidentiranje javnih nabavki; odgovoran je za tačno iblagovremeno izvršavanje idrugih poslova izsvog djelokruga rada; obavlja idruge poslove po nalogu rukovodioca Stručne službe općinskog načelnika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u Tuzlanskom kantonu ito:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3.da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4.da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine,od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta,lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6.da nije obuhvaćeno odredbom člana IX1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova
–pravni, filozofski, ekonomski, tehnološkifakultet ili fakultet političkih nauka,
-najmanje 1 (jedna)godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručnespreme.
Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova
–pravni fakultet ili fakultet upravnog smjera,
-najmanje 1 (jedna)godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Za poziciju 03:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenihnajmanje 240ECTS bodova
–pravni, ekonomski ili elektrotehnički fakultet,
-najmanje 2 (dvije) godineradnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijamaOdjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjestastručnih saradnika (poz. 01. i 02.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnogkonkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FederacijeBiH
Odjeljenje Agencije zaTuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:“Javni konkurs za popunuradnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija sa pozivom na broj: 4/540”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare