Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.08.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za administriranje informacionog sistema

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Informatika
Mjesto rada:
Tešanj
Rok prijave:
30.08.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:
3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i
postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine
Tešanj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj
5/774
Radna mjesta:

02. Stručni saradnik za administriranje informacionog sistema - 1 (jedan)
izvršilac


Opis poslova: priprema planove i programe razvoja informacionog sistema i
tehnologija, planira i prati njihovo korištenje, izrađuje planove i programe za
uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacionog sistema, njegovo
održavanje i nesmetano funkcionisanje, planira održavanje i obnavljanje hardvera i
softvera i prati potrebe i zahtjeve službi, administriranje Docunova sistema, projektuje
baze podataka i automatsku obradu podataka, prati funkcionalnost aplikacija,
pomaže i prilagođava ih korisnicima, instalaciju sistemskog i aplikativnog softvera,
održavanje mreže, vrši održavanje, manje servisiranje i opravke na informacionom
sistemu, planira, organizira, koordinira i prati obuku i stručno-informatičko
usavršavanje općinskih uposlenika, projektuje, planira, ažurira, administrira i vrši
složenije poslove održavanja internet stranice i informacionog sistema Općine, pruža
tehničku pomoć u dizajniranju, grafičkoj pripremi, uređenju i izradi publikacija i drugih
sadržaja i materijala u štampanom i elektronskom obliku, učestvuje u poslovima
javnih nabavki za potrebe službe i u sastavu radnih timova za javne nabavke,
učestvuje u radu komisija, radnih timova i grupa, obavlja i druge poslove po nalogu
nadređenog službenika.
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
posebne uvjete i to:

Radno mjesto 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS
bodova - smjer informatika,
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen vozački ispit za vozača ”B” kategorije.


1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju),
na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu,
dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih
raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon
objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti
o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokazao ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat,
koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se
poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave
javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno
na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Tešanj, sa pozivom na broj: 5/774“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:napredno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare