Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik - odgajatelj osuđenih osoba

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
23.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Bihać
03/641-Stručni saradnik - odgajatelj osuđenih osoba - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Programiranje i planiranje poslova i aktivnosti na izvršavanju poslova odgoja-tretmana u klasifikacijskoj grupi osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora, koja broji do 50 osoba; praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti izvršenja krivičnih sankcija izvršenja odgojnih mjera i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija; izrada akata u postupku pomilovanja, uvjetnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i u drugim postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnih organa; učestvovanje u radu tima za grupnu terapiju; utvrđivanje činjenica, pribavljanje dokaza i predlaganje postupka disciplinske odgovornosti za učinjene disciplinske prekršaje osuđenih osoba i postupaka po molbenom raportu; pripremanje prijedloga za premještaj u stimulativno klasifikacijske grupe i prijedloga za korištenje pogodnosti i prava; praćenje rada osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u tijeku izdržavanja kazne i unošenje odgovarajućih podataka u lični list osuđene osobe; saradnja sa porodicom osuđene osobe vezano za odgoj-tretman; vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Visina pripadajuće neto plaće:1.594,00 KM.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać br.01-02-1877-18/13 od 07.12.2013.god., i to:

-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke ili završen filozofski fakultet Odsjek sociologija ili psihologija ili fakultet kriminalističkih nauka ili defektološki fakultet ili fakultet političkih nauka ili pedagoški fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera,
-jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, odnosno visokog obrazovanja,
-položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98, 42/99 i 12/09) i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/99, 18/02 i 22/04),
-položen stručni upravni ispit,
-stručna osposobljenost za rad na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Kandidati koji nemaju položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98, 42/99 i 12/09) i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/99, 18/02 i 22/04), isti su dužni položiti u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine -Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH", broj 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać


sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Bihać: 21/18."


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare