Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik – glavni upisničar

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Unsko-sanski kanton
Rok prijave:
28.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na
zahtjev Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona
3/691

-Stručni saradnik – glavni upisničar – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: neposredno organizuje i odgovara za rad u pisarnici i arhivi u skladu sa internim aktima tužilaštva i drugim propisima koji se odnose na kancelarijsko poslovanje i arhiviranje; vrši kontrolu pismena i spisa koji se primaju i otpremaju iz Tužilaštva; kontroliše izvršavanje poslova i zadataka u pisarnici i arhivi u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja; redovno kontroliše rad na poslovima prijema i otpreme pošte; nadzire upotrebu pečata; unosi sve vrste dokumenata pristiglih za unešeni predmet u TCMS; prikuplja i obrađuje podatke za glavnog tužitelja i sekretara; vrši prijem i raspored te nadzire otpremu pošte i vođenje odgovarajućih upisnika i knjiga odnosno registra; organizuje poslove na selekciji arhivske građe o izdvajanju i izlučivanju bezvrijednog registraturnog materijala iz arhive Tužilaštva u skladu sa arhivskim propisima; brine se o blagovremenom obezbjeđenju odgovarajućih obrazaca, registara, knjiga, kancelarijskog materijala za potrebe pisarnice putem zaposlenika u čiji djelokrug spada nabavka materijala; priprema evidencije i izvještaje o zastarama i istragama koje traju duže od 6 mjeseci za zamjenike glavnog tužioca; organizuje i odgovoran je za pripremu spisa za pretres i vođenje evidencije pritvorskih predmeta, privremeno i trajno oduzete imovinske koristi; dozvoljava uvid ili kopiranje spisa strankama ili građanima na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog na osnovu Zakona o
slobodi pristupa informacijama ili po nalogu tužioca ili sekretara; kao korisnik sistema TCMSa dužan je da u cijelosti postupa po Pravilniku o TCMS-u; vrši kontrolu unosa, te pravilne primjene i provođenja svih radnji i postupaka u skladu sa Pravilnikom o TCMS-u; prikuplja i obrađuje podatke za glavnog tužioca, zamjenike i sekretara tužilaštva, obrađuje potrebne statističke izvještaje; pruža usmena obavještenja strankama o kretanju predmeta i upućuje
stranke tužitelju koji rade na predmetu u skladu sa Zakonom i internim aktima Tužilaštva; u saradnji sa šefom Odjeljenja obrađuje potrebne statističke izvještaje o radu i kretanju tužilačkih predmeta (mjesečne, periodične i godišnje), te iste dostavlja Glavnom tužiocu; vrši izradu analitičkih i statističkih podataka, informacija i drugih materijala u okviru propisane metodologije u domenu redovnog izvještavanja i dostavljanja informacija o radu tužilačkih odjela i odsjeka; prati propise iz oblasti izvještavanja, analitike i obrađuje analitičke podatke; obavlja i druge stručne studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove koji proizilaze iz djelokruga rada Tužilaštva po nalogu Glavnog tužioca, sekretara Tužilaštva i
šefa Odjeljenja.


Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko –
sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene

- diploma visokog obrazovanja – VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na javni konkurs:
1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u
Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton,
Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti
sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, Agenciji dostaviti sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj: 22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu USK: 106/18 “

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2 . i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare