Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik deminer za planiranje i vođenje operacija

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnoj upravi civilne zaštite


6 / 995- Stručni saradnik deminer za planiranje i vođenje operacija - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: prikuplja, sređuje i obrađuje podatke za izradu plana operacija deminiranja, tehničkog izviđanja i uklanjanja UES-a i učestvuje u organizaciji drugih protuminskih akcija koje provodi Odsjek za deminiranje; obavlja poslove pripreme otvaranja zadataka za deminerske timove, izrađuje izvedbene planove i izrađuje prijedloge projekata za posebne programe deminiranja i uklanjanja UES-a; procjenjuje i planira najoptimalnije procedure deminiranja ili tehničkog izviđanja zavisno od karakteristika svakog deminerskog zadatka i učestvuje u izradi i realizaciji izvedbenih planova deminiranja; učestvuje u planiranju, izradi, provođenju i nadgledanju programa upozoravanja na opasnost od mina koje provodi Sektor; kontinuirano prati i analizira izvršenje plana izvođenja svakog deminerskog zadatka; obavlja posjete deminerskim radilištima i sagledava provođenje operativnih planova i poštivanje SOP-a; prikuplja, sređuje, evidentira i prati operativne podatke sa deminerskih radilišta Uprave i predlaže šefu Odsjeka za deminiranje provođenje mjera i radnji na unapređenju operativnog djelovanja na deminerskim radilištima; predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna SOP FUCZ; sarađuje sa BHMAC-om, kantonalnim i općinskim organima civilne zaštite i drugim subjektima sa kojima je potrebno sarađivati u toku procesa deminiranja i realizacije zadataka iz djelokruga rada Odsjeka; po nalogu direktora Uprave dužan je obučavati se za provođenje i drugih mjera zaštite i spašavanja, prema Programu proširenja funkcionalne namjene deminerskih timova, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj dana 09.01.2008.godine; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef Odsjeka vezane za poslove iz djelokruga ovog radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.226,84 KM
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS, VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka - smjer odbrana i sigurnost, politologija, sociologija, mašinski ili ekonomski fakultet, fakultet za javnu upravu ili vojna akademija kopnene vojske smjer inžinjerija koja ima status visoke stručne spreme,
- položen stručni upravni ispit,
- osnovni deminerski kurs što je u skladu sa odredbom čl. 5. i 6. Pravilnika o akreditaciji i ovlaštenju lica u humanitarnom deminiranju broj 01-50-7207-1/09 od 23.12.2009. godine,
- radni staž u trajanju od najmanje godinu dana u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi civilne zaštite, broj 06-34-8-816/17"Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare