Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.04.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremačica u Eko servisu

- dana
Poslodavac:
Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
22.04.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, čl. 20a. stav. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl. 4., 5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje

J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta
na neodređeno i određeno vrijeme


1.NEODREĐENO VRIJEME

1.1.Spremačica u Eko servisu - 8 izvršilaca

OPŠTI USLOVI:

da je kandidat stariji od 18 godina,
da je državljanin BiH.


Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

pisana prijava sa kratkom biografijom, kontakt podaci, tačan naziv radnog mjesta na koje se konkuriše,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,
uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseci od dana objave oglasa.


POSEBNI USLOVI:


1.1 .uslovi: NK radnik (osmogodišnja škola ) ,

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi.


Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva :

uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traže oglasom, sa tačnim naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža ;
uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži oglasom (za kandidate koji se nalaze na evidenciji Službe ) u vrijeme prijave na oglas , ne starije od 3 mjeseca;
dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, ne starija od 3 mjeseca.


Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se usmeni razgovor (intervju).

Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad u skladu sa Pravilnikom o radu ustanove.

Napomena:U skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18) dobrovoljci, organizatori otpora, veterani, učesnici rata-demobilisani borci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih porodica, članovi porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona www.szzhn-k.ba i web stranici JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar www.kbmostar.ba .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji se prijavljuju na oba radna mjesta iz javnog oglasa dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kao i dodatnu dokumentaciju u jednom primjerku.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili putem pošte preporučeno na adresu:JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar
Ul. Maršala Tita br. 294
88 000 M o s t a r
sa naznakom
“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO
(navesti naziv radnog mjesta) - NE OTVARATI“
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Osnovna škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare