Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.04.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na osnovu zahtjeva Federalnog tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine

06 - 919/17

-Sekretar Federalnog Tužilaštva FBiH - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: pomaže glavnom federalnom tužitelju u obavljanju poslova uprave; pod nadzorom glavnog federalnog tužitelja rukovodi i nadgleda rad Administrativnog odjeljenja i koordinira radom svih odsjeka unutar tog odjela, u koju svrhu izdaje interna uputstva i naredbe i provodi mehanizme kontrole koje smatra neophodnim;izrađuje nacrte i prijedloge opštih akata Tužteljstva, kao i nacrte i prijedloge rješenja u vezi sa radnim odnosima uposlenih u Tužiteljstvu; koordinira radom u procesu ocjenjivanja uposlenika Tužiteljstva, neposredno sudjeluje u istom i pomaže glavnom federalnom tužitelju prilikom davanja konačne ocjene; po pismenom ovlaštenju glavnog federalnog tužitelja, naredbodavatelj je za korištenje sredstava Tužiteljstva, odobrava računovodstvenu i blagajničku dokumentaciju i donosi akte iz oblasti radnih odnosa;stara se o urednom i blagovremenom rješavanju predmeta administrativne prirode i rješava predmete koji se vode u A upisniku kod glavnog federalnog tužitelja, a koji su mu dodijeljeni u rad od strane glavnog federalnog tužitelja; vrši nadzor nad izradom statističkih izvještaja o radu Tužiteljstva i iste dostavlja Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH; sudjeluje u eksternoj komunikaciji Tužiteljstva sa drugim organima i obezbjeđuje dostavljanje dokumentacije VSTV-u BiH, koja se odnosi na profesionalni status tužitelja i drugog osoblja Tužiteljstva; pomože glavnom federalnom tužitelju kod pripreme i izvršenja budžeta, pri sklapanju ugovora sa trećim osobama, pri utvrđivanju programa rada, izvještaja o radu, godišnjeg plana i drugih planova, te pri raspoređivanju uposlenika na poslove i radne zadatke unutar Tužiteljstva; vrši nadzor nad vodenjem evidencije o prisustvu uposlenika Tužiteljstva; obezbjeđuje administrativno-tehničku podršku u radu tužiteljskim odjelima i svim tužiteljima; nadgleda i koordinira protokolarne aktivnosti; obezbjeduje administrativno-tehničku podršku u radu Kolegija tužitelja i, po potrebi, neposredno učestvuje u radu Kolegija tužitelja;pomaže glavnom federalnom tužitelju u upravljanju Ijudskim resursima; vrši nadzor nad svim poslovima u vezi sa procedurom prijema uposlenih u radni odnos; koordinira projektnim aktivnostima unutar Tužiteljstva i po potrebi neposredno sudjeluje u istim; sudjeluje u aktivnostima u vezi sa obezbjeđenjem donatorskih sredstava za realizaciju projekta; sudjeluje u procesu strateškog planiranja i programskog budžetiranja, kao i procesu internih kontrola; obavlja druge poslove po nalogu glavnog federalnog tužitelja.
Pripadjuća osnovna neto plaća iznosi: 2.056,00 KM

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:
- Diplomirani pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje dvije (2) godine odgovarajućeg pravnog iskustva, izrazito dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

a)Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b)Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o ukupnom traženom radnom iskustvu/stažu u struci, nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine "
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare