Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef računovodstva u Odsjeku računovodstva

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
13.01.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1.
Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku
provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Kantonalnog suda u Zenici, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Zenici
Radna mjesta:

02. Šef računovodstva u Odsjeku računovodstva - 1 (jedan) izvršilac

. Opis poslova:
- rukovodi računovodstvom i obezbjeđuje zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje finansijsko
materijalnog poslovanja ovog Suda,
- priprema i uz konsultacije sa predsjednikom Suda, izrađuje prijedlog finansijskog plana,
- prati mjesečne potrebe finansijskih sredstava i o tome upoznaje predsjednika Suda,
- odgovara za plansko usmjeravanje i trošenje finansijskih sredstava,
- izrađuje operativni mjesečni plan po odobrenom budžetu,
- prati izvršenje budžeta,
- obavlja kontiranje cijele budžetske godine i knjiženje cijele finansijske dokumentacije,
- izrađuje periodične obračune,
- izrađuje i dostavlja predsjeniku Suda pismene izvještaje i informacije,
- izdaje odgovarajuća uvjerenja zaposlenicima Suda o evidencijama iz računovodstva,
- daje prijedloge za povlačenje iz upotrebe stalnih sredstava, otpisa, manjka i viška i koordinira rad
popisnih komisija,
- vodi materijalno knjigovodstvo,
- postupa po izdatim instrukcijama Ministarstva finansija,
- ostvaruje saradnju i koordinaciju sa ovlaštenim licima iz Ministarstva pravde i Ministarstva
finansija Ze-do kantona,
- priprema prijedlog rebalansa finansijskih planova za Sud,
- izrađuje statističke i druge izvještaje vezane za finansijsko poslovanje Suda,
- učestvuje u davanju primjedbi i mišljenja u postupku donošenja zakonskih propisa i općih akata
iz svog djelokruga,
- obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta i po
naredbi predsjednika i sekretara Suda
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i
to:

Radno mjesto 02:
- VSS, Ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave
u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnom sudu u Zenici,
sa pozivom na broj: 08-30-8-232/20“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare