Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef pisarnice u Odsjeku za administrativno-tehničke poslove - sudska pisarnica

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
13.01.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1.
Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku
provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Kantonalnog suda u Zenici, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Zenici
Radna mjesta:

01. Šef pisarnice u Odsjeku za administrativno-tehničke poslove - sudska pisarnica
- 1 (jedan) izvršilac

. Opis poslova:
- neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i na izvršavanju daktilografskih
poslova u skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje poslovanje sudova,
- kontroliše izvršavanje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog
obavljanja,
- vrši cjelovitu kontrolu pismena i spisa koji se primaju u Sud i otpremaju iz Suda,
- redovno kontroliše rad na poslovima prijema pošte, upisnika (vršenja pravilnog upisa, vezivanje
podnesaka u spisima, stavljanje određenih oznaka na omote, hronološko upisivanje podnesaka u
spise prema propisima koji uređuju unutrašnje poslovanje u Sudu), otpreme pošte i arhive,
- ostvaruje stalnu kontrolu u vezi sa ažuriranjem knjige evidencije pritvorenih lica,
- preko upisničara stara se o vođenju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima,
- brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog
materijala za potrebe sudske pisarnice putem ovlaštenog lica u čiji djelokrug poslova spada
nabavka materijala,
- organizuje blagovremeno sastavljanje stalnih, mjesečnih ili povremenih statističkih izvještaja
prema utvrđenom kalendaru,
- izrađuje godišnju informaciju o radu Suda na osnovu dostavljenih izvještaja sudija i evidencije o
prisutnosti na poslu,
- izrađuje mjesečne izvještaje o radu sudija i vodi evidencije podataka potrebnih za te izvještaje,
- daje prijedloge i mišljenja prilikom ocjenjivanja namještenika u Odsjeku za administrativnotehničke poslove,
- obezbjeđuje da se daktilografski poslovi obavljaju blagovremeno i kvalitetno,
- vrši prijem stranaka za prepisivanje i razgledanje spisa u vremenu određenom rasporedom
posla,
- izdaje dozvole za posjetu u zatvor rodbini pritvorenih lica i vodi evidenciju o posjetama,
- priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovora na podneske iz svog djelokruga rada,
- stara se o sređivanju i selekciji arhivske građe, o izdvajanju i izlučivanju bezvrijednog

registraturskog materijala iz arhive Suda u skladu sa pozitivnim arhivskim propisima,
- obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara Suda.
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i
to:

Radno mjesto 01:
- VSS, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave
u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnom sudu u Zenici,
sa pozivom na broj: 08-30-8-232/20“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare