Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef odsjeka za računovodstvo i finansije (m/ž)

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
26.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla.

- Šef odsjeka za računovodstvo i finansije - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:
-organizira vršenje svih poslova iz organizacione jedinice kojom rukovodi,
-raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova,
osigurava blagovremeno,
-zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice,
-redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje,
-postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice,
-odgovoran je za korištenje
materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovodi,
-izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti računovodstva i finansija,
-pripremanje i preduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova iz oblasti računovodstva i finansija, preduzimanje mjera na sprečavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica,
-izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši
informisanje nadležnih organa o stanju i problemima iz oblasti finansija i računovodstva,
-praćenje i
proučavanje stanja računovodstva i finansija, prikupljanje podataka koje dostavljaju drugi organi,
obrada tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema,
-vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Visina pripadajuće neto-plaće za radno mjesto: 1493,00 KM


Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji:

-VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa
240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomski fakultet,
-najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-položen stručni ispit za samostalnog računovođu,
-poznavanje rada na računaru.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet
dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su
postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, bit će brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine -
prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2.
ovog konkursa, neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare