Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef odsjeka, Kantonalni porezni ured Livno, Odsjek za prinudnu naplatu

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene
novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev
Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Šef odsjeka, Kantonalni porezni ured Livno, Odsjek za prinudnu naplatu – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:
rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42.
Pravilnika: rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione
jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što vrši sljedeće poslove: organizuje
vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, raspoređuje poslove
na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici, daje bliže upute o načinu vršenja tih
poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti
organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne
organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju
vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vršenju poslova i predlaže mjere za njihovo
rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Odgovoran je za
korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici. Za
svoj rad i rukovođenje odgovoran je rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem
sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica. Neposredno vrši slijedeće poslove:
učestvuje u pripremi prijedloga programa, metodologije rada i izvještaja iz djelokruga rada
Odsjeka; analizira dug poreznih obveznika i procjenjuje rizik naplate dužnih poreznih obaveza i
drugih javnih prihoda; utvrđuje prioritete naplate dužnih obaveza poreznih obveznika; predlaže
najadekvatnije mjere prinudne naplate u konkretnim slučajevima; prati realizaciju poduzetih
mjera prisilne naplate; prati realizaciju sporazuma o odgođenom plaćanju i plaćanju u ratama i
sačinjava izvještaj o istim; sačinjava godišnje, mjesečne i periodične operativne planove rada
Odsjeka; prati izvršavanje planova naplate dužnih poreznih obaveza; uspostavlja saradnju sa
upravnim, sudskim i drugim organima po pitanju prinudne naplate; sačinjava mjesečne,
periodične i godišnje izvještaje o svim poslovima i rezultatima provođenja programa prinudne
naplate, odobrava pokretanje postupka prodaje zapljenjene imovine putem javne aukcije;
učestvuje u odboru za aukciju prodaje zaplijenjene imovine i u postupku direktne prodaje;
opoziva zaplijenjenu imovinu u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima; predlaže
ustupanje imovine Federaciji; predlaže nelikvidnost poreznog dužnika; prati moguću spontanu
likvidaciju poreznog dužnika ili drugih odgovornih lica ili pravnih lica za koja je utvrđeno da su
nelikvidna i u slučaju ponovne likvidnosti predlaže opoziv predhodno utvrđene nelikvidnosti;
prati ažurnost unosa podataka u aplikaciju programa za prinudnu naplatu; predlaže ocjenu rada
zaposlenika Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog poreznog
ureda.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.492,10 KM
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju: 01.
- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
- četiri godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS.


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnik ( pozicija: 04. i 05.), a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita
za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, 3) dokaz o položenom stručnom
ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči
Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adrese:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
1. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo ( za pozicije 03. i 04.)
2. Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko – sanski kanton Ul. Gabrijela Jurkića br.
bb 80101 Livno ( za poziciju: 01.)
3. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Ul. Trg slobode br. bb. 75000
Tuzla ( za pozicije: 02. i 05.)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi
Federacije Bosne i Hercegovine – broj konkursa 06-34-8-884/18 ”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3.
ovog konkursa neće biti razmatrane
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare