Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef Odjeljenje za vatrogastvo-komandant

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), te odredbi člana 75. 76. i 174. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09), Agencija za državnu službu Federacije BiH na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo


B-06-1040/1801. Šef Odjeljenje za vatrogastvo-komandant, na period od četiri godine - 1 (jedan) izvršilac,
01.Opis poslova: Rukovodi odjeljenjem i ovlašten je da vrši slijedeće poslove: organizira i osigurava provođenje operativno-stručnog rada jedinice, osigurava provođenje intervencijske spremnosti jedinice, vodi i komanduje jedinicom u toku intervencije, organizira i nadgleda provođenje stručnog osposobljavanja, uvježbavanja i kondiciranja vatrogasaca radi održavanja njihove spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara i kondiciranja vatrogasaca radi održavanja njihove spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, izrađuje ličnu i materijalnu formaciju jedinice i osigurava realizaciju nabavke materijalno-tehničkih sredstava i opreme predviđene za rad jedinice, a u skladu sa materijalnom formacijom, priprema materijale za sjednice Štaba iz djelokruga rada Odjeljenja, redovno usmeno ili pismeno upoznaje Direktora i Pomoćnika direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, koordinira i usmjerava rad svih starješina vatrogasnih ispostava, i vrši sve druge poslove po nalogu Direktora, Sekretara i Pomoćnika direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo, kao i poslove koji proističu iz Uputstva o načinu rada u Odjeljenju za vatrogastvo na period od četiri godine. Za vršenje poslova odgovara Pomoćniku direktora za zaštitu od požara i vatrogastvo.Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite KS i u odredbama člana 75. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09), i to:

Za poziciju 01:
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen tehnički fakultet-smjer zaštite od požara ili sigurnost i pomoć, ili Mašinski fakultet ili Građevinski fakultet ili Elektrotehnički fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u vatrogasnim jedinicama bez obzira u kojoj stručnoj spremi,
- položen stručni upravni ispit,
- položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO


sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo"


Nepotpune,neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare