Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef odjeljenja za pripremanje, organizovanje i realizaciju sjednica Vlade

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
09.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16) , a na zahtjev Stručne službe Vlade Kantona
Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo
6- 1240

Radno mjesto:
- Šef Odjeljenja za pripremanje, organizovanje i realizaciju sjednica Vlade - 1 ( jedan)
izvršilac


Opis poslova: neposredno rukovodi Odjeljenjem kao osnovnom organizacionom jedinicom i
organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, raspoređuje poslove na službenike i
namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava blagoremeno, zakonito
i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odjeljenja kojim rukovodi, redovno upoznaje
sekretara Vlade o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Odjeljenja,
predlaže preduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odjeljenja,
izvršava poslove po nalogu sekretara Vlade i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim
rješenjem sekretara Vlade. Pored navedenog, neposredno vrši i sljedeće poslove: prati
primjenu Ustava Kantona,zakona koje je donijela Skupština Kantona Sarajevo, Zakona o Vladi
Kantona Sarajevo, Poslovniku o radu Vlade Kantona, kao i drugih propisa; učestvuje u
pripremanju i izradi Zakona o Vladi Kantona i Poslovniku o radu Vlade Kantona, kao i zakona
čiji je predlagač Vlada Kantona; priprema prijedloge propisa,općih i pojedinačnih akata iz
nadležnosti Stručne službe Vlade koje donosi Vlada Kantona; priprema normativne akte
Stručne službe Vlade; provjerava pripremljenost dostavljenih materijala u skladu sa Zakonom
o Vladi Kantona Sarajevo,Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja
propisa i Poslovnikom o radu Vlade; organizira pripremu za blagovremeno zakazivanje
sjednica Vlade i blagovremenu dostavu kompletnih materijala za sjednicu Vlade i po
ovlaštenju prisustvuje i prati rad na sjednicama Vlade Kantona; pruža stručnu pomoć
saradnicima u uobličavanju akata Vlade; ostvaruje neposrednu saradnju sa ministarstvima i
drugim organima kantonalne uprave o pitanjima koja se odnose na pripremu materijala za
sjednicu Vlade; prati rad Skupštine Kantona radi blagovremenog poduzimanja aktivnosti iz
okvira nadležnosti Vlade i Stručne službe; stara se o dostavljenim mišljenjima i amandmanima
skupštinskih komisija poslanika, klubova naroda i klubova poslanika na nacrte i prijedloge
propisa, kao i dostavljanje nadležnim ministarstvima radi pripreme prijedloga odgovora i
stavova po istim, te vrši stručnu obradu, ažuriranje i dostavljanje odgovora, stavova i
amandmana Vlade Kantona; učestvuje u radu radnih grupa za izradu programa i izvještaja o
radu Vlade i složenijih materijala iz nadležnosti Vlade i Stručne službe; izvršava poslove po
nalogu sekretara Vlade i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem
sekretara Vlade i za svoj rad odgovara sekretaru Vlade; primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona
Sarajevo i usvojene procedure putem dokumenata SUQ vezano za sistem upravljanja
kvalitetom prema zahtjevima standard ISO 9001
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne struke
- najmanje 4(četiri)godine radnog staža u struci

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI
KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7 , 71000 SARAJEVO
(sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi
Vlade Kantona Sarajevo)”
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare