Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 10.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Orašje
Rok prijave:
10.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
odbrambeno- oslobodilačkog rata
6 / 1083

1. Šef Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za područje općine Orašje – 1 (jedan)izvršilac

01.Opis poslova: Rukovodi Grupom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 24 .ovog Pravilnika (Unutrašnjom organizacionom jedinicom (odsjekom, grupama i pisarnicom) neposredno rukovode šefovi odsjeka, grupe i pisarnice.Šefovi odsjeka, grupe i pisarnice u rukovođenju tom jedinicom imaju slijedeća ovlaštenja: raspoređuju poslove na službenike i
namještenike u okviru organizacione jedinice kojom rukovode, daju im upute o načinu vršenja poslova i zadataka, osigurava blagovremenost, zakonitost i pravilnost u vršenju svih poslova iz nadležnosti unutrašnje organizacione jedinice, neposredno rukovode jednim od procesa ilim postupaka za izradu analiza i posredno preko izvršilaca rukovode, prate i nadziru ostale procese i postupke izrade analiza, obavljaju najsloženije poslove, odgovorni su za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih organizacionim jedinicama, u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica, redovno pismeno i usmeno informišu
rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera radi rješavanja postojećih problema. Postupaju po svim zahtjevima i nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica kojom rukovode. Šefovi odsjeka, grupa i pisarnice za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode .Neposredno odgovaraju rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu
se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica kojom rukovode i ministri u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom).

Neposredno vrši sljedeće poslove:osigurava zakonito i blagovremeno izvršavanje zadataka unutar grupe; redovno izvještava rukovodioca Odsjeka o relizaciji zadataka Grupe, predlaže mjere za unapređenje rada Grupe, izrađuje izvještaj o radu i dostavlja Odsjeku na području kantona radi sačinjavanja zbirnog izvještaja; izrađuje analizu stanja i potreba za nesmetano funkcioniranje Grupe, stara se o pravovremenom obezbijeđenju materijalno tehničkih uvjeta za rad Grupe; prati stanje i probleme u oblasti evidencija u reguliranoj vojnoj obavezi i o tome informira šefa Odsjeka u kantonu radi sačinjavanja zbirnih izvještaja; daje odgovore po
predstavkama građana, organa i pravnih osoba u vezi sa izvršenom vojnom obavezom; vrši prijem stranaka i pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava koja se izvode iz regulirane vojne obaveze; izdaje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije Grupe i potpisuje sve službene akte iz nadležnosti Grupe; odgovoran je za vođenje, svakodnevno ažuriranje i održavanje elektronske baze podataka vojnih obveznika sa područja općine; vodi evidenciju prisustva na
radu; u okviru ovlaštenja potpisuje i ovjerava službene akte; odgovoran je za tačnost i ažurnost
podataka u bazu branilaca sa kojom raspolaže, vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju: 01.
- VSS -VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje
sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Fakultet
političkih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet ili neki drugi društveni fakultet,
- najmanje 4(četiri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaruPrijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7.
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata ”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Posavski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare