Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 10.07.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik – područje Tehničke nauke, polje Računarstvo i informatika, grana Softverski inžinjering

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
10.07.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko - neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 1243/20 od 15.6.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

K O N K U R S
za izbor/reizbor u zvanje uz zasnivanje radnog odnosa


I

Saradnik – područje Tehničke nauke, polje Računarstvo i informatika, grana Softverski inžinjering na Fakultetu informacijskih tehnologija - 1 izvršilac
Saradnik – područje Prirodne nauke, polje Matematika, grana Primjenjena matematika na Fakultetu informacijskih tehnologija - 1 izvršilac


II

OPIS POSLOVA:

SARADNIK /asistent ili viši asistent/

priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,
pomaže nastavniku u pripremi naučno - nastavnog procesa,
obavlja konsultacije sa studentima,
učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom,
priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina,
radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena,
učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu,
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.


III

Za poziciju 1. i 2. (viši asistent)

Biografiju (CV),
Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti,
Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus,
Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.


Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).Za poziciju 1. i 2. (asistent)

Biografiju (CV),
VSS, VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova,
Uvjerenje o položenim ispitima ili potvrda fakulteta o prosječnoj ocjeni u toku studija,
Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.


NAPOMENA:

kandidati koji budu dostavili urednu dokumentaciju, bit će testirani.


DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora. Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor. Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

IV

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU
SJEVERNI LOGOR b.b.
88 104 Mostar
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika
u zvanje i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI)


Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni list" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare