Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik izabran u zvanje asistent za užu naučnu oblast Građansko pravo

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Zenici
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
01.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1945/18 od 03.05.2018. godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-5007-2/17. od 21.06.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjestaI

Organizaciona jedinica Pravni fakultet Univerziteta u Zenici


b) Saradnik izabran u zvanje asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa)za užu naučnu oblast
„Građansko pravo“ 1 izvršilacUslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ (pod a)
da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Građansko pravo“ (pod b)


II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

Kraću biografiju (kontakt telefon i adresa prebivališta), odluku visokoškolske ustanove o izboru u načno-nastavno zvanje asistent za gore navedene naučne oblasti ( pod a i b), originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni naučnoistraživački rad, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika, CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužni su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta asistent za užu naučnu oblast__________.
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –

(NE OTVARATI)Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 18.05.2018. godine
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare