Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saobraćajni inspektor

- dana
Poslodavac:
Opština Kneževo
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Kneževo
Rok prijave:
21.11.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 77. i člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana
11. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Opštine Kneževo (“Službeni glasnik opštine Kneževo”, broj 7/18),
načelnik opštine Kneževo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. komunalni policajac ………………………………………………………. 2 izvršioca,
2. saobraćajni inspektor ………………………………………………………1 izvršilac,
3. vatrogasac ……………………………………………………………………..1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je članom 10. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kneževo (“Službeni glasnik
opštine Kneževo”, broj 7/18).
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.
Obavlja poslove komunalnopolicijske kontrole nad primjenom zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti
utvrđenih Zakonom o komunalnoj policiji i drugim zakonima, neposrednom
inspekcijskom kontrolom, po službenoj dužnosti ili po pozivu i prijavi, utvrđuje činjenično stanje u toj oblasti, sačinjava zapisnik o izvršenoj kontroli i
preduzima zakonom propisane mjere, vodi interne evidencije upravnih predmeta, redovno podnosi izvještaje načelniku Odjeljenja o izvršenim pregledima i preduzetim mjerama, izrađuje godišnje i periodične planove, izvještaje o
izvršenju planova i dostavlja ih načelniku Odjeljenja i glavnom republičkom
inspektoru za navedenu upravnu oblast, odgovara za stanje u ovoj upravnoj
oblasti, inicira i predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti za koju je
nadležan, odgovara za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova i sprovođenje mjera iz svoje oblasti.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.
Obavlja poslove inspekcijskog nadzora utvrđene Zakonom o inspekcijama Republike Srpske u oblasti drumskog saobraćaja i javnih puteva, neposrednom inspekcijskom kontrolom, po službenoj dužnosti ili po pozivu
i prijavi, utvrđuje činjenično stanje u toj oblasti, sačinjava zapisnik o izvršenoj kontroli i preduzima zakonom propisane mjere, vodi interne evidencije upravnih predmeta, redovno podnosi izvještaje načelniku Odjeljenja o
izvršenim pregledima i preduzetim mjerama, izrađuje godišnje i periodične planove, izvještaje o izvršenju planova i dostavlja ih načelniku Odjeljenja i
glavnom republičkom inspektoru za navedenu upravnu oblast, odgovara za
stanje u ovoj upravnoj oblasti, inicira i predlaže mjere za unapređenje stanja u
oblasti za koju je nadležan, odgovara za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova i sprovođenje mjera iz svoje oblasti.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 3.
Vrši gašenje požara, spasavanje imovine i druge poslove predviđene Zakonom o zaštiti od požara.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od osamnaest (18) godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i da se protiv njega ne
vodi krivični postupak pred domaćim ili stranim sudom,
II OGLASNI DIO – Broj 92 5.11.2019.
6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
Visoka stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera, najmanje 3 (tri)
godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni
ispit za rad u opštinskoj upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
Visoka stručna sprema – saobraćajni, građevinski i mašinski fakultet,
najmanje tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj
upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
Srednja stručna sprema tehničkog smjera, najmanje šest mjeseci radnog
iskustva i položen ispit za vatrogasca.
V – Prijava na Konkurs
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na stranici Ministarstva uprave
i lokalne samouprave, veb-stranici Opštine Kneževo (https://opstinaknezevo.
org/) i u šalter-sali Opštinske uprave Opštine Kneževo.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kom navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čisto popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaji ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže uvjerenje o
državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, foto-kopiju
lične karte i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Napomena: navedene izjave sastavni su dio prijavnog obrasca i ne dostavljaju se posebno.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (ako kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za
izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana), – dodatka
diplomi (dostavljaju kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja),
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa
kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
VII – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, na kojem će se vršiti
provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina
funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. O mjestu i vremenu održavanja
intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem.
VIII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije o prijemu u radni odnos
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja VI i dokaz
o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi
dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija
utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg
kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi
tražene dokaze.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju – protokol
Opštinske uprave Opštine Kneževo ili poštom, na adresu: Ul. Gavrila
Principa br. 3, 78 230 Kneževo, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo.
Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je
Dajana Svjetlanović, samostalni stručni saradnik za radne odnose i upravljanje ljudskim resursima u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo, kontakt telefon
broj: 051/594-200.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
u dnevnom listu “EuroBlic” i na zvaničnoj internet stranici Opštine Kneževo.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima
javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-013-104/19
31.10.2019. godine Načelnik opštine,
Kneževo Goran Borojević, s.r.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare