Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.06.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik za računovodstvo i trezor

- dana
Poslodavac:
Opština Han Pijesak
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Han Pijesak
Rok prijave:
03.06.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Han Pijesak (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”, br. 6/17, 11/17, 19/18,
25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19 i 5/20) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa, broj: 02-120-6/20, od 15.5.2020. godine, načelnik opštine Han Pijesak
raspisuje1. samostalni stručni saradnik za računovodstvo i
trezor ………………………………………………………………………………..1 izvršilac.
II – Opis poslova i zadataka
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za računo- vodstvo i trezor utvrđen je članom 36. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Han Pijesak, i
to Odjeljak B, Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, finansije i
društvene djelatnosti, tačka 9. (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”,
br. 6/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19 i 5/20).
Kategorija radnog mjesta: peta kategorija.
Zvanje: samostalni stručni saradnik prvog zvanja.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da ispunjavaju sljedeće uslove.
III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
1. Posebni uslovi koje mora da ispunjava kandidat:
– VSS – ekonomski fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija – diplomirani ekonomista sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
– tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od kojih dvije (2) godine na rukovodećim poslovima,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu,
koja je dostupna na internet stranici Opštine Han Pijesak, a može se dobiti i
u Opštini na pisarnici.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da dostave foto-kopiju sljedećih dokumenata:
1. foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog
obrazovanja),
2. foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,
odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o struč- nom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3. foto-kopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci (potvrda,
rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo),
4. foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
Bosne i Hercegovine,
5. foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na Konkurs. Sa svim kandidatima
koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju, na kom će
se vršiti provjera stručne osposobljenosti i znanja kandidata, a o vremenu i
mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim
putem obaviješteni, te putem internet stranice Opštine Han Pijesak.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku
od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave:
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana u
propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata
po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata.
VII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike
Srpske”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja.
Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično na
protokol u pisarnici ili poštom, na adresu: Opština Han Pijesak, Konkursna
komisija, Ul. Aleksandra Karađorđevića br. 4, sa naznakom: Prijava na Javni
konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu kandidati se mogu obratiti
kontakt osobi Dragani Vidović, br. telefona: 057/557-258.
Broj: 02-120-8/20
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare