Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 04.06.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja

- dan
Poslodavac:
Gradska uprava Grada Banjaluka
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
04.06.2020.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 67. Statuta Grada Banja Luka („Sl.glasnik Grada Banja Luka“, broj 14/18 i 09/19) člana 5, člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), gradonačelnik Grada Banja Luka, raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

I
U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Odjeljenju za privredu:
1. Samostalni stručni saradnik za registar preduzetnika…………..1 izvršilac

u Odjeljenju za finansije:
2. Samostalni stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja……….1 izvršilac

u Odsjeku za pravna pitanja i propise:
3. Samostalni stručni saradnik za upravno – pravne poslove………..1 izvršilac

U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

u Odjeljenju za privredu:
4. Operater……………..1 izvršilac

u Odsjeku za informatiku:
5. Administrator mreže……………1 izvršilac

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za registar preduzetnika
Obavlja sljedeće poslove:
-vodi jedinstvenu elektronsku bazu podataka o postojećim subjektima u oblasti preduzetništva na području Grada (registar izdatih rješenja za samostalne djelatnosti, po vrstama djelatnosti i pretežne djelatnosti, uključujući i sve nastale promjene);
-vodi i ažurira evidenciju aktivnih preduzetnika na području grada Banja Luka;
-koristi jedinstvenu elektronsku aplikaciju Centralnog registra za unos, preglad podataka, izradu akata i izvještaja;
-dostavlja podatke iz registra o izdatim rješenjima nadležnim odjeljenjima Gradske uprave Grsda, republičkim organima i drugim organizacijama, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
-izrađuje uvjerenja o činjenicama za koje se vodi službena evidencija, a po zahtjevu stranaka i nadležnih organa – dostavlja tražene podatke iz elektronske baze;
-priprema podatke i učestvuje u izradi izvještaja o stanju rješavanja upravnih predmeta i izdatih uvjerenja – na nivou Odjeljenja;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja
Obavlja sljedeće poslove:
-ispostavlja fakture po osnovu ugovora o zakupu ili prodaji pokretne imovine, PDV-a za poslovne prostore izdate bez naknade (refundacija PDV-a), električne energije za poslovne prostore i za reklamne objekte (refundacija električne energije) i fakture po drugim osnovama i sačinjava potrebna knjižna odobrenja;
-rasknjižava i evidentira uplate neporeskih prihoda u pomoćne evidencije koje vodi Odsjek i dostavlja podatke na knjiženje u Glavnu knjigu;
-vodi knjigu izlaznih faktura po vrstama prihoda;
-sravnjuje kartice i usaglašava stanje sa dužnicima i priprema IOS-e sa/po dužnicima;
-prati stanje potraživanja i priprema opomene za izmirenje duga po potraživanjima koja se vode u pomoćnim evidencijama Odsjeka;
-prati dospijeća garancija po ugovorima za odgođeno plaćanje građevinskih dozvola i pokreće naplatu u skladu sa ugovorom;
-priprema i dostavlja potrebnu dokumentaciju nadležnim odjeljenjima/odsjecima radi preduzimanja aktivnosti iz njihove nadležnosti u cilju naplate potraživanja, dostavlja potrebnu dokumentaciju u vezi sa naplatom potraživanja na zahjev drugih odjeljenja/odsjeka;
-vodi evidenciju rješenja nadležnog odjeljenja, a koja se odnose na obračun za plaćanje naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta i rente;
-vodi pripremni postupak i prikuplja potrebnu dokumentaciju po zahtjevu uplatioca / stranke za povrat više ili pogrešno uplaćenog iznosa po osnovu potraživanja;
-priprema izvještaje o naplati potraživanja i refundacija;
-obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika;
-za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za upravno – pravne poslove
Obavlja sljedeće poslove:
-obavlja poslove iz imovinsko-pravne oblasti i drugih oblasti prava;
-učestvuje u postupku pravne zaštite, pravnih, imovinsko-pravnih interesa i drugih interesa Grada;
-priprema ugovore iz imovinsko-pravne oblasti i drugih oblasti prava koje u ime Grada zaključuje Gradonačelnik;
-obezbjeđuje pripremu odgovora na odbornička pitanja;
-daje stručna mišljenja i priprema izjašnjenja koje daje Gradonačelnik u postupcima raspolaganja imovinom Grada;
-odgovoran je za izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine Grada koje se odnose na rad Odsjeka;
-priprema prijedloge akata iz imovinsko-pravne oblasti koje donosi Gradonačelnik ili predlaže Skupštini kao ovlašteni predlagač i odgovoran je za njihovu zakonitost;
-priprema prijedloge svih akata i prikuplja potrebnu dokumentaciju za pokretanje i učešće Grada u imovinsko pravnim postupcima pred nadležnim organima i sudovima;
-izrađuje i dostavlja Pravobranilaštvu izjašnjenja i dokumentaciju kada Pravobranilaštvo zastupa imovinske i druge interese Grada;
-obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i Gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Operater
Obavlja sljedeće poslove:
-vrši prepis rukopisa i drugih materijala na računaru;
-vrši unos poljoprivrednih saglasnosti u registar;
-obavlja manje složene administrativne, tehničke i druge poslove;
-obavlja operaterske poslove – za potrebe Odjeljenja;
-obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja;
-za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Opis poslova koje obavlja Administrator mreže
Obavlja sljedeće poslove:
-odgovoran je za tehničko održavanje lokalne računarske mreže;
-odgovoran je za tehničko održavanje telefonije i komunikacionih linkova;
-koordinira instalacijom i zamjenom računarske i periferne opreme;
-definisanje korisnika mreže, i dodjeljivanje korisničkih parametara (adresa, imena, šifara);
-administracija e-mail/proxy servera;
-vodi evidenciju računara, štampača i ostale opreme;
-vodi evidenciju saobraćaja i kritičnih tačaka na mreži;
-vodi evidenciju telekomunikacionih priključaka;
vodi evidenciju padova komunikacionih sistema;
-dnevna podrška korisnicima;
-odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
-obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Odsjeka i Gradonačelnika;
-za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za registar preduzetnika su:
-VSS – ekonomski fakultet ili pravni fakultet (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru,
-položen vozački ispit „B“ kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja su:
-VSS – dipl.ekonomista (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za upravno – pravne poslove su:
-VSS – dipl.pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-položen stručni ispit za rad u upravi;
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Operater su:
-SSS – srednja škola – IV stepen;
-poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Administrator mreže su:
-VSS –dipl.elektro inž.smjer elektronika i telekomunikacije ili smjer automatika i računarska tehnika (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
-jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
-poznavanje rada na računaru;
-položen vozački ispit „B“ kategorije.
Кandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Кandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
– Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1. diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3. i 5.) ;
2. svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radno mjesto pod rednim brojem 4.);
3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15) (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2. i 3.);
4. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3. i 5.);
5. isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4. i 5.);
6. izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 5.).

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Кandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Кandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Кao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Кao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кonkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije za sprovođenje javnog konkursa (Кonkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кonkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Кonkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare