Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovoditelj Sektora za ekonomske poslove i tarifnu politiku

- dan
Poslodavac:
Agencija za poštanski saobraćaj/promet Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04,7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 5. Pravilnika o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, broj: 01-03-2-02-2-190/18 od 28.02.2018. godine i Odluke 0 potrebi prijema zaposlenika,broj: 01-1-34-1-477-1/18 od 30. 05. 2018. godine, Savjet Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine na 77. sjednici održanoj 11. 06. 2018., raspisujeJAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika
u radni odnos na neodređeno vrijeme


1/02 Rukovoditelj Sektora za ekonomske poslove i tarifnu politiku


SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE I TARIFNU POLITIKU

1/02 Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove i tarifnu politiku

Opis poslova: Organizira, kontrolira i odgovara za rad Sektora; Prati, realizira i nadzire primjenu svih poreznih i računovodstvenih standarda, pravila i propisa; Priprema prijedlog financijskog plana Agencije za institucije BiH; Osigurava redovitu pripremu prijedloga financijskih izvještaja Agencije redovno u kontekstu njihovog blagovremenog usvajanja; Vrši analizu prihoda i rashoda iz financijskog plana sa ostvarenim prihodima i rashodima; Angažira nezavisnog revizora, priprema izvještaje za financijsku reviziju, odgovoran je za godišnju reviziju i odgovore na sva postavljena pitanja i brine se da revizori pripreme svoje izvještaje na vrijeme; Postavlja ciljeve Sektora i priprema redovne izvještaje o realizaciji istih u skladu sa utvrđenim ciljevima i planovima Agencije; Priprema prijedloge ugovora koje Agencija zaključuje s trećim licima, a posebno licima koja će održavati informatičku opremu i eventualno pružati računovodstvene usluge; Rukovodi i organizira poslove vezano za financijsku funkciju Agencije; Planira i prati priliv i odliv novčanih sredstava; Kontrolira blagajničko poslovanje, vodi računa o likvidnosti Agencije; Prati propise iz domena financija, te predlaže i realizira usvojenu suradnju sa poslovnim bankama; Sudjeluje u izradi i usuglašavanju normativnih akata iz svog djelokruga; Organizira i kontrolira rad knjigovodstva Agencije; Koordinira rad zaposlenika Sektora u timu sa drugim zaposlenicima u Agenciji; Izrađuje uputstva iz oblasti računovodstvene funkcije i unaprjeđuje metode knjigovodstvenog evidentiranja; Sačinjava obračune i propisane izvještaje o poslovanju Agencije; Prati propise iz djelokruga rada, te predlaže unaprjeđenje procesa; Priprema procjene, analize i procese
rasprava vezanih za zahtjeve za tarife i dopune na tarife koje su zatražili operateri poštanskog; Sudjeluje u utvrđivanju iznosa naknade za pokriće gubitaka javnih poštanskih operatera; Brine se za razvoj i osiguranje provođenja procesa istraživanja Agencije u cilju prikupljanja dodatnih informacija od operatera poštanskog prometa prilikom bilo kojeg postupka vezanog za tarife; Nadzire strukturu troškova usluga poštanskih operatera; Priprema i sudjeluje u donošenju akta i mišljenja Agencije u vezi s tarifnim postupcima operatera poštanskog prometa; Predlaže kriterije za formiranje maksimalnih cijena pružanja poštanskih usluga; Sudjeluje u izradi metodologije i principa za obračun, međuoperaterskih, tranzitnih i terminalnih troškova i prati njihovu realizaciju; Sudjeluje u prijedlogu visine troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, kao i rokove za izmirenje; Uključuje se u sporove ili postupke koji se od nose na tarife i srodna pitanja; Ima vodeću ulogu i odgovornost u Agenciji za razvoj tarifnih metodologija, prati tarifne metodologije i njihovu primjenu u drugim zemljama, posebno u zemljama EU; Utvrđuje prijedlog jedinstvene tarifne politike za rezervirane usluge na području Bosne i Hercegovine; Sudjeluje u davanju suglasnosti na program izdavanja poštanskih maraka koje izdaju javni poštanski operateri; Prati međunarodni obračun u skladu sa utvrđenim načelima i propisima Svjetske poštanske unije i raspodjelu unutar operatera poštanskog prometa; Obavještava Agenciju o regionalnim i domaćim pravcima razvoja tarifa i tržišta i brine se za razmjenu relevantnih informacija u Agenciji i među zaposlenima; Prati razvoj kretanja tržišta i razvoj tržišnih pravila poštanskog prometa s komercijalne točke gledišta: Organizira i realizira poslove javnih nabavki za potrebe Agencije; Odgovara Sekretaru vezano za realizaciju dogovorenih planova i ispunjenja ciljeva Agencije; Obavlja druge nadležnosti koje mu povjeri Sekretar odnosno Vijeće Agencije.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Visoka stručna sprema (VSS), ekonomski fakultet,
Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
Poznavanje rada na računaru,
Poželjno poznavanje engleskog jezika,
Poznavanje i razumijevanje sistema poštanskog prometa,
Poznavanje i razumijevanje djelatnosti i nadležnosti Agencije,
lzražene organizacijske sposobnosti i sposobnosti odabira prioriteta,
Fleksibilnost rješavanja organizacijskih pitanja i sposobnost poticanja zaposlenih kako bi se prilagodili utvrđenim ciljevima i vremenskim rokovima za njihovu realizaciju,
Sposobnost za rad pod pritiskom, rad u multi - discipliniranom timu, rješavanje problema na kreativan način

Broj izvršitelja: 1 (jedan)

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.688.69 KM

Mjesto rada : Sarajevo

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.
Opći uvjeti propisani članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine za sve kandidate su:

Da ima navršenih 18 godina života,
Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
Da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili vise godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno sa umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini,
Da nije obuhvaćeno odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Da je fizički i psihički sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.


Potrebni dokumenti:

Kandidat je dužan dostaviti potpisanu prijavu u kojoj će navesti na koje radno mjesto se prijavljuje i kratku biografiju. U prijavi kandidat je dužan navesti e-mail adresu i kontakt telefon.

Pored prijave i kratke biografije kandidat je dužan dostaviti i original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
Sveučilišnu diplomu (nostrificiranu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06. 04. 1992. godine),
Dokaz o radnom iskustvu (nakon sticanja VSS),
Dokaz o poznavanju rada na računaru,
Rodni list,
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
Ovjerenu izjavu da nije osuđivan niti pod optužnicom Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju (da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav (1) Ustava BiH),
Ovjerenu izjavu da prestanak prethodnog radnog odnosa nije posljedica izricanja disciplinske mjere, ako kandidat nije u radnom odnosu,
Uvjerenje poslodavca da je kandidat minimalno 3 godine radio na poslovima poštanskog prometa - dostavlja samo kandidat za radno mjesto - Stručni savjetnik za licence i standarde,
Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta ( ne starije od tri mjeseca) dostavljaju samo primljeni kandidati na dan početka rada.


Napomena za sve kandidate:

Pored posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7105, 48/05, 60/10,32/13 i 93/17).

Javni oglas se provodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnika o radu Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine.

Plaće i naknade zaposlenika regulirane su Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 50/12, 32/12,42/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16,94/16,72/17 i 25/18).

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu Agencije i Odlukom o načinu provjere znanja kandidata koji se primaju u radni odnos u Agenciji za poštanski promet BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 21/18).

Kao dokaz za radno iskustvo dostavlja se potvrda ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, a iz kojih se bez sumnje može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima visoke stručne spreme, kao i period rada ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za mirovinsko i invalidsko osiguranje uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja.

Kao dokaz poznavanja rada na računaru može se dostaviti uvjerenje škola ili institucija koje se bave obučavanjem znanja na računaru ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja na računaru ili položenom ispitu informatike u kom slučaju može se dostaviti ovjerena kopija indeksa.

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju provodi Komisija za izbor.

O mjestu i vremenu provjere znanja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Agencija će sa kandidatima komunicirati pismeno, e-mailom i putem telefona pa se kandidati pozivaju da sa biografijom obavezno navedu kontakt telefon i e-mail adresu. Svaku komunikaciju putem telefona Komisija će

zapisnički konstatirati. Komisija za izbor će na osnovu liste, podnesenih prijava i ispunjenja potrebnih uvjeta sastaviti listu za uzi izbor kandidata. Svi kandidati sa liste se pozivaju na testiranje. Kandidati koji zadovolje na pismenom dijelu bit će pozvani na intervju.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine www.rap.ba.

Prijave na javni oglas dostavljaju se putem pošte preporučeno ili se predaju osobno na adresu:Agencija za poštanski saobraćaj/promet Bosne i Hercegovine
ĐokeMazalića 5
71000 Sarajevo
Sa naznakom
"Javni natječaj za prijem uposlenika"- NE OTVARAJ


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare