Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovoditelj Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove – pomoćnik Općinskog načelnika

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Čitluk
Rok prijave:
25.06.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1.
Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u
Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i članka 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog natječaja i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
na zahtjev Općine Čitluk, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk


2. Rukovoditelj Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove – pomoćnik
Općinskog načelnika

02. Opis poslova: rukovodi Općinskom službom s ovlastima utvrđenim u članku 23. ovog
pravilnika (Pomoćnici Općinskog načelnika u rukovođenju službama za upravu imaju
sljedeća ovlaštenja: raspoređivanje poslova i zadataka na službenike i namještenike službe;
utvrđivanje prioriteta u obavljanju poslova i zadataka; davanje uputa za rad i nadziranje rada
službenika i namještenika; koordiniranje rada u okviru službe; predlaganje poslova i zadataka
za godišnji program rada Jedinstvenog tijela uprave; utvrđivanje periodičnih planova rada
službi i osiguravanje njihove realizacije; pripremanje izvješća o radu Jedinstvenog tijela
uprave iz djelokruga službe; osiguravanje zakonitog, stručnog i pravodobnog obavljanja svih
poslova iz nadležnosti službe, redovito (svakodnevno, tjedno i mjesečno); upoznavanje
načelnika o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz nadležnosti službe;
predlaganje načelniku poduzimanja određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u
službi sa svrhom osiguravanja uvjeta za pravilno i pravodobno obavljanje svih poslova iz
nadležnosti službe kojom rukovodi; vršenje najsloženijih poslova iz nadležnosti službe, kao i
izvršavanje poslova po nalogu Općinskog načelnika i odlučivanje o pitanjima za koje je
ovlašten posebnim rješenjem; mogu potpisivati pojedinačna akta za koje ih ovlasti Općinski
načelnik posebnim rješenjem; za svoj rad i rad službe kojom rukovode odgovaraju
Općinskom načelniku) i neposredno obavlja sljedeće poslove: predstavlja i zastupa Službu;
odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi;
organizira obavljanje svih poslova za čije je izvršenje nadležna Služba; raspoređuje poslove
na službenike i namještenike Službe, daje im upute o načinu obavljanja poslova, kontrolira i
analizira rad službenika i namještenika, te predlaže ocjenu rada službenika i namještenika;
osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno rješavanje svih poslova iz nadležnosti Službe;
prati propise iz geodetske i imovinsko pravne oblasti, i drugih oblasti u okviru Službe i
osigurava njihovu stručnu primjenu; redovito upoznaje Općinskog načelnika o stanju i
problemima u vezi vršenja poslova i predlaže poduzimanje potrebnih mjera; prati propise i
razvoj novih tehnologija iz oblasti geodetske i imovinsko pravne oblasti osigurava njihovu
stručnu primjenu; radi na uspostavi DGP-a, GIS-a, digitalizaciji, kompjuterskoj obradi
urbanističkih podataka; analizira, inicira i sudjeluje u izradi nacrta općinskih i drugih propisa u
pitanjima iz nadležnosti Službe; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koja ima
ovlasti od Općinskog načelnika; priprema izvješća o radu informacije i druge materijale o
stanju u oblasti za koju je osnovana Služba; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i
upute u skladu sa zakonskim propisima; ostvaruje suradnju sa županijskim i federalnim
tijelima iz svoje oblasti radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; osigurava da se
pravilno primjenjuju propisi o slobodi pristupa informacijama; sudjeluje u procesima razvojnog
planiranja, implementacije, praćenja i vrednovanja učinka strategije razvoja općine; priprema
trogodišnji i godišnji plan rada službe koji uključuje projekte i aktivnosti iz strategije razvoja;
osigurava učešće predstavnika službe u pripremi tenderske dokumentacije za projekte iz
nadležnosti službe; osigurava da su postojeće evidencije, podaci i analize ažurni i povezani
sa poslovima upravljanja razvojem i svakim pojedinačnim projektom koji implementiraju;
osigurava dostavu podataka o realizaciji projekata Odsjeku za upravljanje razvojem radi
unošenja u Centraliziranu bazu podataka; priprema tehničku dokumentaciju za pripremu
aplikacija za eksterno financiranje; izvještava o realizaciji godišnjeg plana rada službe i
implementaciji strategije u okviru svoје službe, te obavlja i druge poslove koje mu naloži
Općinski načelnik iz nadležnosti Službe.

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija, Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:
- VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje s
240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – pravne
struke
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računalu

Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje - potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uvjetima iz konkursa, (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog suradnika (pozicije: 04 i 05) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/18 i 9/19) i
Pravilniku o pravilima i postupku provođenja javnog natječaja i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove
objave u Službenim novinama Federacije BiH, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Čitluk"
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare